2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Аймгийн ИТХурал, Засаг дарга, ЗДТГ-аас батлагдсан дүрэм, журам, зааврын нэгтгэл

1 Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор баталсан дүрэм, журам, зааврын жагсаалт  Татах
2 Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр баталсан дүрэм, журам, зааврын жагсаалт  Татах
3 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалаар батлагдсан дүрэм, журам, зааврын жагсаалт  Татах
 

Байгууллагын ил тод байдлын тайлан /2016 оны жилийн эцсийн байдлаар/facebook page
twitter