Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтад

6 иргэн тэнцлээ

          Баянгол сумын ЗДТГ-ын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад 6 иргэн бүртгүүлэв. Баянгол сумын ЗДТГ-ын даргын албан тушаалд томилогдох төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгуулж, Баянгол сумын ЗДТГазрын даргын албан томилогдох төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтад 6 иргэн тэнцлээ.  

            Төрийн албаны зөвлөлийн Өвөрхангай аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2017 оны 10 дугаар тогтоолоор төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн Нэргүйн Балдандорж, Чүлтэмийн Батмөнх,  Төмөрпүрэвийн Ганхуяг, Даваадоржийн Амгалан, Эрдэнэбаатарын Нямсүрэн, Батхүүгийн Мөнхтогтох нарыг Баянгол сумын ЗДТГазрын даргын албан тушаалд томилогдох төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэж, төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдэж, хамгийн өндөр үнэлгээ авсан Н.Балдандоржийг Баянгол сумын ЗДТГазрын даргын албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүллээ.  

            Хархорин, Баруунбаян-Улаансумдын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад 6 иргэн бүртгүүлж, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг 2017оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгууллаа. Хархорин, Баруунбаян-Улаансумын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд хүн тэнцээгүй болно.

Төрийн албаны зөвлөлийн Өвөрхангай аймаг

 дахь салбар зөвлөл

 

Төрийн жинхэнэ албан хаагчдад зэрэг дэв олгуулахаар

аймгийн Засаг даргад уламжиллаа

Төрийн албаны зөвлөлийн Өвөрхангай аймаг дахь салбар зөвлөлийн гишүүдийн 2017 оны 02дугаар сарын 03-ны өдрийн нэгдүгээр хуралдаанаар төрийн жинхэнэ албан хаагчдад зэрэг дэв олгох асуудлыг хэлэлцлээ.

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас нийт 131 төрийн жинхэнэ албан хаагчид зэрэг дэв олгуулахаар ирүүлсэн материалыг хэлэлцэж, 104 төрийн жинхэнэ албан хаагчид зэрэг дэв шинээр болон ахиулж олгохоор шийдвэрлэж, аймгийн Засаг даргад уламжиллаа.

Төрийн албаны зөвлөлийн Өвөрхангай аймаг

 дахь салбар зөвлөл

Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтад 5 иргэн тэнцлээ

            Баянгол сумын ЗДТГ-ын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад 2 иргэн, Гучин-Ус сумын ЗДТГ-ын санхүүгийн албаны даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад 8 иргэн тус тус бүртгүүлэв. Баянгол сумын ЗДТГ-ын дарга, Гучин-Ус сумын ЗДТГ-ын санхүүгийн албаны даргын албан тушаалд томилогдох төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр зохион байгуулж, Баянгол сумын ЗДТГ-ын даргын албан тушаалд томилогдох төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтад хүн тэнцээгүй, Гучин-Ус сумын ЗДТГ-ын санхүүгийн албаны даргын албан тушаалд томилогдох төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтад 5 иргэн тэнцсэн.

            Төрийн албаны зөвлөлийн Өвөрхангай аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2017 оны 05 дугаар тогтоолоор төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн Д.Нэргүй, Р.Ширчинням, Б.Дэлгэрмаа, Н.Осоржин,  Ш.Дэмбэрэлдулам нарыг Гучин-Ус сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалд томилогдох төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэж, төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хамгийн өндөр үнэлгээ авсан Д.Нэргүйг Гучин-Ус сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүллээ.

            Хархоринсумын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албантушаалдтомилогдохажилтнысонгоншалгаруулалтад 3 иргэн бүртгүүлж, төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгоншалгаруулалтыг 2017оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр зохион байгууллаа. Хархорин сумын Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд хүн тэнцээгүй болно.

 

Төрийн албаны зөвлөлийн Өвөрхангай аймаг

 дахь салбар зөвлөл   facebook page
twitter