Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
ТАЗСЗөвлөлийн шийдвэр

2017 оны ТАЗСЗөвлөлийн шийдвэр

- Тангараг өргөх албан хаагчдын нэрсийн батлах тухай /2017.11.20/

- Комисс байгуулах тухай /2017.11.15/

- Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2017.11.13/

- Комисс томилох тухай /2017.10.09/

- Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2017.07.06/

- Сонгон шалгаруулалтын бүртгэлээс хасах тухай /2017.07.05/

- Комисс байгуулах тухай /2017.06.27/

- Шалгалтын дүнгийн тухай /2017.06.19/

- Салбар комисс байгуулах тухай /2017.06.14/

- Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2017.06.09/

- Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.06.07/

- Комисс байгуулах тухай /2017.06.05/

- Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.05.04/

- Комисс байгуулах тухай /2017.05.02/

- Комисс байгуулах тухай /2017.05.02/

- Комисс байгуулах тухай /2017.04.28/

- Комисс байгуулах тухай /2017.04.18/

- Нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.04.06/

Комисс байгуулах тухай /2017.04.05/

Комисс байгуулах тухай /2017.04.05/

Дүгнэлт гаргах тухай /2017.03.20/

Комисс байгуулах тухай /2017.03.07/

2016 оны ТАЗСЗөвлөлийн шийдвэр

- Шалгалтын дүнгийн тухай /2016.12.12/

- Салбар комисс томилох тухай /2016.12.07/

- Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2016.12.05/

- Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2016.11.01/

- Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2016.10.25/

- Шагналд уламжлах тухай /2016.07.06/

- Мэдээ, тайлангийн хуваарь батлах тухай /2016.02.29/facebook page
twitter