2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Нөөцийн сан

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэгдсэн жагсаалт

Дэс түшмэл /2017.12.01/ энд дарна уу...

Туслах түшмэл /2017.12.01/ энд дарна...

Дэс түшмэл  /2017.06.29/  энд дарна уу...

Туслах түшмэл /2017.06.29/ энд дарна уу...

Дэс түшмэл /2016.12.28/ энд дарна уу...

Туслах түшмэл /2016.12.28/ энд дарна уу... 

Дэс түшмэл /2015.12.24/ энд дарна уу...

Туслах түшмэл /2015.12.24/ энд дарна уу...

 

 

 

 

 

- Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай / 2015.12.24/facebook page
twitter