Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Нөөцийн сан

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэгдсэн жагсаалт

Дэс түшмэл  /2017.06.29/  энд дарна уу...

Туслах түшмэл /2017.06.29/ энд дарна уу...

Дэс түшмэл /2016.12.28/ энд дарна уу...

Туслах түшмэл /2016.12.28/ энд дарна уу... 

Дэс түшмэл /2015.12.24/ энд дарна уу...

Туслах түшмэл /2015.12.24/ энд дарна уу...

 

 

 

 

 

- Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэж, нэр дэвшүүлэх тухай / 2015.12.24/facebook page
twitter