Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Архивын үйл ажиллагаа

 

Өвөрхангай аймгийн Архивийн тасгаас 2017 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Хэвлэмэл хуудсанд тавигдах индекс батлах тухай

Сургалтын төлөвлөгөө, маягт

 

Журам шинэчлэн батлах тухай

 

Өвөрхангай аймгийн Архивын тасгийн 2016 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Төрийн архивын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журмыг шинэчлэн батлах тухай

Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм, норматив

Хавсралтын дэлгэрэнгүйг www.archives.gov.mn сайтнаас үзнэ үү.facebook page
twitter