2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Архивын үйл ажиллагаа

2018 он зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөө / ХАРАХ /

Өвөрхангай аймгийн Архивийн тасгаас 2017 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Хавсралтыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Хэвлэмэл хуудсанд бэлтгэхэд анхаарах асуудалын хавсралтыг ХАРАХ

Хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх, хадгалах журам батлах тухай

/ ЖУРАМЫГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ /

Баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, хадгалалтын мэдээний загвар ХАРАХ

Журам шинэчлэн батлах тухай

 

Өвөрхангай аймгийн Архивын тасгийн 2016 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

Төрийн архивын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журмыг шинэчлэн батлах тухай

Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм, норматив

Хавсралтын дэлгэрэнгүйг www.archives.gov.mn сайтнаас үзнэ үү.facebook page
twitter