Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Төлөвлөгөө

- Аймгийн ЗДТГ-ын албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөө / Дэлгэрэнгүй харах /

- Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтын төлөвлөгөө  / Дэлгэрэнгүйг харах /

- Төрийн албан хаагчийн сургалт-хөгжил аймгийн хөтөлбөр / Дэлгэрэнгүйг харах /

- Аймгийн эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлын 2017 оны нэгдсэн төлөвлөгөө  / Дэлгэрэнгүйг харах /

Төрийн албаны зөвлөлийн Өвөрхангай аймгийн салбар зөвлөлийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /Дэлгэрэнгүйг харах /

- Төрийн албаны зөвлөлийн Өвөрхангай аймгийн салбар зөвлөлийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө / Дэлгэрэнгүйг харах... /

- Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2016 оны хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө / Дэлгэрэнгүйг харах... /

- Хяналт шалгалт хийх, арга зүйн зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах ажлын удирдамж / Дэлгэрэнгүйг харах... /facebook page
twitter