2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас үйлчилгээ авахад шаардагдах баримтын жагсаалт /Татаж авах/

Шүүхийн шинжилгээний албаны төлбөрт үйлчилгээний үнийн жагсаалт /Татаж авах/

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газраас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлж буй ажил үйлчилгээнд хураах төлбөрийн жагсаалт  /Татаж авах/

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн төлбөрт үйлчилгээний үнийн жагсаалт  /Татаж авах/

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний Тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ  /Татаж авах/

БОЭТ-ийн төлбөрт үйлчлгээнүүд  /Татаж авах/

Ус цаг уурын тусгай хэрэгцээний төлбөрт үйлчилгээний үнийн жагсаалт  /Татаж авах/

Шүүхийн шинжилгээний албаны төлбөрт үйлчилгээний үнийн жагсаалт  /Татаж авах/

Стандартын үнэ, ажил үйлчилгээний төлбөр хэмжээ  /Татаж авах/

Цэргийн штабын төлбөртэй үйлчилгээ  /Татаж авах/facebook page
twitter