Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас үйлчилгээ авахад шаардагдах баримтын жагсаалт /Татаж авах/

Шүүхийн шинжилгээний албаны төлбөрт үйлчилгээний үнийн жагсаалт /Татаж авах/

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газраас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлж буй ажил үйлчилгээнд хураах төлбөрийн жагсаалт  /Татаж авах/

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн төлбөрт үйлчилгээний үнийн жагсаалт  /Татаж авах/

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний Тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ  /Татаж авах/

БОЭТ-ийн төлбөрт үйлчлгээнүүд  /Татаж авах/

Ус цаг уурын тусгай хэрэгцээний төлбөрт үйлчилгээний үнийн жагсаалт  /Татаж авах/

Шүүхийн шинжилгээний албаны төлбөрт үйлчилгээний үнийн жагсаалт  /Татаж авах/

Стандартын үнэ, ажил үйлчилгээний төлбөр хэмжээ  /Татаж авах/

Цэргийн штабын төлбөртэй үйлчилгээ  /Татаж авах/facebook page
twitter