2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Төсвийн орлого

           Өвөрхангай аймгийн 2017 оны төсвийн орлого

 

  Төсвийн орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл 2017-10 сар
Д/д Орлогын нэр төрөл Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/
1 УЛСЫН ТӨСӨВ   1 845 198 100,00 1 898 573 300,00
1,1 Автын агаарын бохирдлын төлбөр   11 560 700,00 39 137 500,00
1,2 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар   314 560 000,00 483 083 200,00
1,3 Ашигт малтмалын нөөц ашигласаны төлбөр   185 500 000,00 344 970 400,00
1,4 Дотоодын бараа, Үйлчилгээний НӨАТ   1 142 250 000,00 874 283 700,00
1,5 Дотоодын архины онцгой албан татвар   105 682 400,00 122 915 800,00
1,6 Нүүрсний агаарын бохирдлын төлбөр   85 645 000,00 34 182 800,00
2 АЙМГИЙН ТӨСӨВ   6 131 494 500,00 6 434 501 600,00
2,1 Авто тээвэр өөрөө явагч хэрэгслийн татвар   448 650 000,00 494 228 089,00
2,2 Бусад орлого   174 400 000,00 244 147 678,00
2,3 Газрын төлбөр   100 090 000,00 87 395 763,00
2,4 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар   216 395 000,00 255 200 237,00
2,5 Улсын тэмдэгтийн хураамж   24 550 000,00 112 654 951,00
2,6 Ус ашигласаны төлбөр   182 510 000,00 319 182 419,00
2,7 Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлого   4 984 899 500,00 4 921 692 491,00
3 СУМЫН ТӨСӨВ   1 415 216 700,00 2 005 722 827,00
3,1 Агнуурын нөөцийн төлбөр   53 668 100,00 70 841 800,00
3,2 Галт зэвсгийн албан татвар   32 628 500,00 21 610 000,00
3,3 Иргэний үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсаны албан татвар   83 008 200,00 68 434 962,00
3,4 Ойн нөөцийн төлбөр   168 914 300,00 566 427 010 000,00
3,5 Татварын бус хүү торгуулийн орлого   88 200 000,00 281 478 300,00
3,6 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласаны төлбөр   48 160 000,00 23 741 201,00
3,7 Улсын тэмдэгтийн хураамж   111 264 300,00 91 763 700,00
3,8 Ус рашаан ашигласаны төлбөр   1 340 000,00 2 894 055,00
3,9 Хог хаягдлын хураамж   381 516 500,00 372 799 699,00
3,1 Хувь хүний орлогын албан татвар   354 076 200,00 358 679 900,00
3,1 Хувь хүнээс суутгасан орлогын албан татвар   92 440 600,00 147 072 200,00

Өвөрхангай аймгийн 2015 оны төсвийн орлого

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Аймгийн Засаг дарга

Төсвийн захирагчийн нэр: Аймгийн ЗДТГазар

Системийн огноо: ..................                       Дансны дугаар .........................   /төгрөгөөр/

Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
2015.01.23 Зэвсэгт хүчний 256-р анги 24.048.984,0   ХХОАТатвар
2015.01.05 Жем Хужирт ХХК 26.000.000,0   ХХОАТатвар
2015.01.22 Аймгийн Шүүх 6.002.425,0   Цалин
2015.01.05 Баяндөхөмийн хурд ХХК 5.569.135,0   НӨАТ
2015.01.07 Цагаан бургалтай 8.664.650,0   НӨАТ
2015.01.09 Жем Хужирт 8.300.000,0   НӨАТ
2015.01.10 Онги ус суваг ОНӨУҮГ 12.422.839,0   НӨАТ
2015.01.22 Оч наран 28.854.000,0   НӨАТ
2015.01.27 Өв.Цагдаагийн хэлтэс 9.337.127.0   ХАОАТатвар
2015.01.28 Соёмбо цогцолбор сургууль 7.407.689.0   ХХОАТатвар
2015.01.30 Өв. МСҮТ 8.222.122.0   ХАОАТатвар
2015.01.30 Онцгой байдлын хэлтэс 6.215.895.0   ХАОАТатвар
2015.01.30 Гэгээн трейд ХХК 10.912.000.0   ХАОАТатвар
2015.02.12 Зэвсэгт хүчний 256-р анги 21.231.529.0   ХАОАТатвар
2015.02.10 Өвөрхангай аймгийн Шүүх 6.691.399.0   ХАОАТатвар
2015.02.11 Аймгийн Цагдаагын газар 9.700.033.0   ХАОАТатвар
2015.02.11 Жем Хужирт ХХК 10.000.000   НӨАТатвар
2015.02.09 Татварын хэлтэс 40.481.689.0   Тэмдэгтийн хураамж
2015.01.07 Цагаан бургалтай ХХК 5.542.910   ХОАТ
2015.01.30 БОЭТөв 19.450.515   ХОАТ
2015.01.30 10 жилийн 1-р сургууль  8.136.834   ХОАТ
2015.01.30 Хархорин хүн эмнэлэг  6.740.045   ХОАТ
2015.01.30 ХААН БАНК  17.289.636   ХОАТ
2015.01.30 4-р сургууль  5.524.275   ХОАТ
2015.02.04 ЭБЦТС Өвөрхангай 7.000.000   ХОАТ
2015.02.02 ЦХ  9.134.500   Хүү торгуулийн орлого
2015.01.29 Чулуунбаатар Адъяа 6.100.000   Машин худалдсаны орлого
2015.01.28 ЗУЛ БУЯН УНДРАХ ХХК 9.241.775,3   Хүү торгуулийн орлого
2015.01.29 БАЯНТЭЭГ ХК 6.238.900   АМАТ
2015.01.28 ЗУЛ БУЯН УНДРАХ ХХК 14.077.090   НӨАТ
2015.02.02 БАЯНТЭЭГ ХК 13.388.800   НӨАТ
2015.01.30 Бат-Өлзий сум сургууль 5.986.797   ХОАТ
2015.01.29 Хархорин Хорих 0423-р анги 5.386.909   ХОАТ
2015.02.12 ЭБЦТС ТӨХК 5.813.317   ХОАТ
2015.02.26 ГЭГЭЭН ТРЕЙД ХХК 12.670.000   ОАТатвар
2015.03.03 ЖЕМ ХУЖИРТ ХХК 13.852.000   НӨАТ
2015.02.27 ТЭЛМҮҮНЛХАМ КОНСТРАКШН ХХК 10.372.600   НӨАТ
2015.02.27 БАЯНТЭЭГ ХК 25.968.468   НӨАТ
2015.02.27 ӨВМТХ 31.789.670   НӨАТ
2015.02.27 Арвай-Илч ХХК 14.359.870   НӨАТ
2015.02.26 ХУЖИРТ ИЛЧ ХХК 5.712.406   НӨАТ
2015.02.24 ЖЕМ ХУЖИРТ ХХК 8.360.000   НӨАТ
2015.02.18 ЖЕМ ХУЖИРТ ХХК  14.000.000   НӨАТ
2015.03.03 ЖЕМ ХУЖИРТ ХХК  21.513.300   ААНОАТ
2015.02.27 ТЭЛМҮҮНЛХАМ КОНСТРАКШН ХХК 29.605.100   ААНОАТ
2015.02.17 ЖЕМ ХУЖИРТ ХХК 6.000.000   ААНОАТ
2015.02.16 4-р сургууль 5.790.318   ХОАТ
2015.02.16 10 жилийн 1-р сургууль  7.571.729   ХОАТ
2015.02.16 МСҮТ Өвөрхангай  7.527.408   ХОАТ
2015.02.17 Онцгой байдлын хэлтэс 6.112.115   ХОАТ
         
2015.02.17 Бат-Өлзий сум сургууль2 5.765.842   ХОАТ
2015.02.26 Хархорин хүн эмнэлэг  6.343.552   ХОАТ
2015.02.26 Соёмбо цогцолбор сургууль  8.236.718   ХОАТ
2015.02.26 Дэлхийн зөн  8.610.865   ХОАТ
         
2015.02.18 Хархорин Хорих 0423-р анги 5.404.422   ХОАТ
2015.02.26 Жигүүр оргил ХХК 10.400.000   ХОАТ
         
2015.02.27 БЭХ ХЗХ Хоршоо  5.673.977   ААНОАТ
2015.03.04 ЭБЦТС ТӨХК 6.653.135   ХОАТ
2015.03.05 Хужирт рашаан сувилал ХХК 10.000.000   ХОАТ
2015.03.03 ЖЕМ ХУЖИРТ ХХК  7.370.250   ХОАТ
2015.03.03 ЭБЦТС Өвөрхангай 6.932.790   ХОАТ
2015.03.13 ЖЁМ Хужирт  18.000.000.00   Н.Ө.А.Т
2015.03.18 ХАШХАН ХХК 5.127.000.00   Н.Ө.А.Т
2015.03.17 Ө.В М.С.Ү.Т 7.076.139.00   Х.О.А.Т
2015.03,09 ӨВ.Аймгийн шүүх 6.374.161.00   ХОАТ
2015.03.20 ӨВ.Онцгой байдлын хэлтэс 6.622.522.00   ХОАТ
2015.03.23  ӨВ,Хархорин 1-р сургууль  5199788,00   ХХОАТ
2015,03,25 ӨВ,З,Х-ний 256-р анги 24,059734,00   ХХОАТ
2015,04,13 ӨВ.Амгийн шүүх 6,477,751,00   ХХОАТ
2015,04,09 Татварын хэлтэс 20,000,000,00   Татварын орлого


facebook page
twitter