2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн сан

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн сан

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээний дүн

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, агентлагууд болон сумдын ИТХ, ЗДТГ-ын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнfacebook page
twitter