2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Аймгийн ЗДТГазар

Аймгийн ЗДТГазрын шилэн данс /Дэлгэрэнгүйг харах/

 

2018 оны Аймгийн ЗДТГ-ын Төсвийн гүйцэтгэл /сараар/

1 дүгээр сар

2 дугаар сар

3 дугаар сар

5 сая төгрөгөөс дээш орлого, зарлагын гүйлгээ /сараар/

1 дүгээр сар

2 дугаар сар

3 дугаар сар

2017 оны Аймгийн ЗДТГ-ын Төсвийн гүйцэтгэл /сараар/

1 дүгээр сар

2 дугаар сар

3 дугаар сар

4 дүгээр сар

5 дугаар сар

6 дугаар сар

7 дугаар сар

8 дүгээр сар

9 дүгээр сар

10 дугаар сар

11 дүгээр сар

12 дугаар сар

5 сая төгрөгөөс дээш орлого, зарлагын гүйлгээ /сараар/

1 дүгээр сар

2 дугаар сар

3 дугаар сар

4 дүгээр сар

5 дугаар сар

6 дугаар сар

7 дугаар сар

8 дүгээр сар

9 дүгээр сар

10 дугаар сар

11 дүгээр сар

12 дугаар сар

Хяналт шалгалтын тайлан мэдээ

- 2017 оны Аудитын дүгнэлт / Дэлгэрэнгүйг үзэх... /

- Аймгийн ЗДТГ-ын 2017 оны эхний хагас жилийн аудит хийсэн шалгалтын дүн / Дэлгэрэнгүйг үзэх... /

- Нийгмийн даатгалын хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгасан дүн / Дэлгэрэнгүйг үзэх... /

Төсвийн хуваарь 

ЗДТГ-ын 2018 оны төсвийн хуваарь / Үзэх /

ЗДТГ-ын 2017 оны төсвийн хуваарь / Үзэх /

Засаг даргын нөөц сангийн 2017 оны төсвийн хуваарь / Үзэх /

- ЗДТГ-ын 2016 оны төсвийн хуваарь / Үзэх /

Төсвийн төсөл

- Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ-ын 2018 оны төсвийн төсөл, 2019-2022 оны төсвийн төсөөлөл / Дэлгэрэнгүйг үзэх... /

- 2016 оны төсвийн төсөл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөлөл бэлтгэх удирдамжДэлгэрэнгүйг үзэх /

Санхүүгийн тайлан

2017 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан / Үзэх /

2016 оны Санхүүгийн тайлан / Үзэх /

Төсөвт байгууллагын 2015 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан / Үзэх /

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны 01-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.

Аймгийн ЗДТГ-ын 2015 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Аймгийн ЗДТГ-ын эхний 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Аймгийн ЗДТГ-ын 6 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Аймгийн ЗДТГ-ын 7 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Аймгийн ЗДТГ-ын 8 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.                                 


Аймгийн ЗДТГ-ын 9 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.                                 

Аймгийн ЗДТГ-ын 10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.                                 

Аймгийн ЗДТГ-ын 11 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.                                 

Аймгийн ЗДТГ-ын 12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.                                 facebook page
twitter