Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Тайлангууд

2012 оны тайлангууд

Үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээ 

Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт

 

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн дүн

 

Хэрэглэгчдийн үнэлгээний дүн


 facebook page
twitter