2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Аудитын дүгнэлт зөвлөмж

 Аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийн нэгдсэн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

 

Аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийн нэгдсэн тайлан

Татаж авах

Аймгийн орон нутгийн Төсвийн орлогын 2014 оны гүйцэтгэл

Татаж авах

Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

 

Татаж авах

2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн тайлбар

 

Татаж авах

Орон нутгийн орлогын гүйцэтгэл

 

Татаж авах

 

   Аймгийн ЗДТГазрын 2014 оны санхүүгийн тайлан

Аймгийн Аудитын газарт өгөх зөвлөмжийн хариу

татаж авах

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2013 оны аудитын дүгнэлт, зөвлөмж

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ  ДАРГА Д.ТОГТОХСҮРЭН ТАНАА
 
 
Аудиторын гэрчилгээ
 
Төсвийн тухай хуулийн 8.9.4, Төрийн аудитын тухай хуулийн 15.2.3-г үндэслэн Өвөрхангай аймгийн Орон нутгийн төсвийн  2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх  жилийн  төсвийн орлогын болон зарлага санхүүжилтийн тайлан тухайн өдрөөр дуусгавар болсон орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын  санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийв. Төсвийн тухай хууль, ТБУСТХ, Төрийн аудитын тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоомжийн хүрээнд Аудитын олон улсын стандартын зарчмуудад нийцүүлэн урьдчилан боловсруулсан төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу аудитыг гүйцэтгэсэн болно.
Үйлчлүүлэгч байгууллага болон Төрийн аудитын байгууллагын хүлээх хариуцлага:
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлэн захирагч   Төсвийн гүйцэтгэлийн болон санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангаа Сангийн сайдын  2006 оны 32 дугаар тушаалаар батлагдсан Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан тэмдэглэл бэлтгэх аргачлал, мөн оны  388 дугаар тушаалаар батлагдсан Төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар, Нягтлан бодох бүртгэлийн Олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв, бодитой бэлтгэх үүрэгтэй.
Тухайн санхүүгийн тайлан Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, түүнд нийцүүлэн гаргасан Улсын төсвийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, заавар, журмын дагуу үнэн зөв, шударга илэрхийлэгдсэн эсэхэд дүгнэлт өгөх нь Төрийн аудитын байгууллагын үүрэг юм.
Аудитын дүгнэлтийн үндэслэл:
Өвөрхангай аймгийн Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн болон төсөвт байгууллагуудын  жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн  тайлан материаллаг хэмжээний алдаатай илэрхийлэгдээгүй гэсэн үндэслэлтэй нотолгоо олж авахын тулд санхүүгийн тайланг бэлтгэн гаргахад баримталсан бодлого, зарчмуудыг үнэлж, түүвэрчлэн шалгах аудитын горимыг хэрэгжүүлж, аудитын явцад нөлөөлөхүйц хэмжээний дүнтэй ажил гүйлгээ, тооцооллуудыг нарийвчилсан сорилын аргаар шалгахад материаллаг хэмжээний алдаа зөрчил илрээгүй.
Аудитын явцад хэрэгжүүлсэн горимуудаар олж авсан нотлох зүйлс, шалган тооцоолсон дүнг үндэслэн Өвөрхангай аймгийн Орон нутгийн төсвийн  2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх  орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын  санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд  зөрчилгүй  санал дүгнэлт өгч байна.
 
ДҮГНЭЛТ:
 
Өвөрхангай аймгийн Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын 2012 оны 12 дугаар сарын 31-нээрх санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан нь   Нягтлан бодох  бүртгэлийн тухай хууль болон  Сангийн сайдын 2006 оны 32, 388 дугаар тушаалуудаар батлагдсан Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан бэлтгэх аргачлал, Төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны зааврын  дагуу бэлтгэгдсэн байна.
 
 
ЕРӨНХИЙ АУДИТОР Л.ЛАМААЧИН 
 
 
    
2015 оны Аймгийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан 
 
2015 оны Аймгийн нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
1    НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН $32 054 135 800,00 $29 055 760 438,20
2       УРСГАЛ ЗАРДАЛ $32 054 135 800,00 $29 055 760 438,20
3          БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ $11 011 976 400,00 $10 551 068 514,03
4             Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил $6 059 841 900,00 $5 951 014 710,50
5                Їндсэн цалин $5 557 113 500,00 $5 456 064 223,50
6                Нэмэгдэл цалин $67 194 200,00 $69 587 898,00
7                Унаа хоолны Хєнгєлєлт $67 112 300,00 $65 005 789,00
8                Урамшуулал $95 806 300,00 $92 449 469,00
9                Гэрээт ажлын цалин $272 615 600,00 $267 907 331,00
10             Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл $660 417 400,00 $651 843 327,31
11                Тэтгэврийн даатгал $419 740 031,90 $417 266 575,63
12                Тэтгэмжийн даатгал $48 021 257,80 $46 641 506,80
13                ЇОМШЄ-ний даатгал $59 448 744,30 $57 656 899,18
14                Ажилгїйдлийн даатгал $11 982 852,50 $11 611 916,48
15                Эрїїл мэндийн даатгал $121 224 513,50 $118 666 429,22
16             Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал $570 706 500,00 $556 830 913,00
17                Гэрэл, цахилгаан $78 914 400,00 $74 518 949,00
18                Тїлш, халаалт $479 025 800,00 $469 340 296,00
19                Цэвэр, бохир ус $12 766 300,00 $12 971 668,00
21             Хангамж, бараа материалын зардал $638 932 900,00 $597 168 758,73
22                Бичиг хэрэг $58 248 600,00 $55 098 850,65
23                Тээвэр, шатахуун $390 346 500,00 $375 108 845,00
24                Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр $151 766 300,00 $133 826 893,08
25                Ном, хэвлэл $15 594 500,00 $10 885 865,00
26                Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал $1 400 200,00 $898 240,00
27                Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс $21 576 800,00 $21 350 065,00
28             Нормативт зардал $80 614 400,00 $79 774 275,00
30                Хоол, хїнс $68 000 000,00 $68 098 125,00
31                Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл $12 614 400,00 $11 676 150,00
32             Эд хогшил, урсгал засварын зардал $254 487 000,00 $185 954 101,00
33                Багаж, техник, хэрэгсэл $35 889 200,00 $22 710 180,00
34                Тавилга $48 655 600,00 $28 730 600,00
35                Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл $400 000,00 $205 000,00
36                Урсгал засвар $169 542 200,00 $134 308 321,00
37             Томилолт, зочны зардал $235 760 800,00 $185 638 273,00
38                Гадаад албан томилолт $44 915 500,00 $33 933 525,00
39                Дотоод албан томилолт $190 845 300,00 $151 704 748,00
41             Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж $806 252 400,00 $749 210 871,36
42                Бусдаар гїйцэтгїїлсэн бусад нийтлэг ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж $782 560 000,00 $730 142 869,36
43                Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох $9 002 700,00 $7 814 047,00
44                Даатгалын їйлчилгээ $2 171 800,00 $1 969 762,00
45                Тээврийн хэрэгслийн татвар $9 185 100,00 $6 819 459,00
46                Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо $1 048 000,00 $577 000,00
47                Мэдээлэл, технологийн їйлчилгээ $780 000,00 $643 050,00
48                Газрын тєлбєр $1 282 700,00 $1 197 714,00
49                Банк, санхїїгийн  байгууллагын їйлчилгээний хураамж $106 300,00 $6 300,00
50                Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх $115 800,00 $40 670,00
51             Бараа їйлчилгээний бусад зардал $1 704 963 100,00 $1 593 633 284,13
52                Бараа їйлчилгээний бусад зардал $1 655 204 800,00 $1 557 872 924,13
53                Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага хийх $49 758 300,00 $35 760 360,00
58          ТАТААС $563 661 000,00 $526 459 051,00
60             Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас $563 661 000,00 $526 459 051,00
61          УРСГАЛ ШИЛЖЇЇЛЭГ $67 525 500,00 $67 525 500,00
62             Засгийн газрын дотоод шилжїїлэг $67 525 500,00 $67 525 500,00
69             Орон нутгийн тєсвийн ерєнхийлэн захирагчдад $0,00 $0,00
72                Тєвлєрїїлэх шилжїїлэг $0,00 $0,00
80             Бусад урсгал шилжїїлэг $10 433 743 200,00 $9 633 151 672,70
81                Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмж $0,00 $0,00
82                Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж $10 234 451 700,00 $9 432 829 172,70
83                Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал $31 350 000,00 $30 830 100,00
85                Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хєнгєлєлт $110 000,00 $110 000,00
86                Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж $83 068 800,00 $94 546 053,00
87                Хєдєє орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад тєрєєс їзїїлэх дэ $0,00 $0,00
88                Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал $84 762 700,00 $74 836 347,00
89                Бїтцийн єєрчлєлтєєр чєлєєлєгдсєн албан хаагчид олгох тэтгэмж $0,00 $0,00
90          ХЄРЄНГИЙН ЗАРДАЛ $9 977 229 700,00 $8 277 555 700,47
91                Барилга байгууламж $2 872 818 200,00 $2 163 015 495,23
92                Их засвар $1 217 620 000,00 $904 414 364,00
93                Тоног тєхєєрємж $115 056 400,00 $56 320 229,00
94                Бусад хєрєнгє $5 771 735 100,00 $5 153 805 612,24
107    ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР $32 053 821 300,00 $28 179 116 907,80
115       Орон нутгийн тєсвєєс санхїїжих $29 615 188 700,00 $27 150 736 359,10
116                Орон нутгийн тєсвєєс $24 057 769 800,00 $22 534 907 084,81
117                Орон нутгийн хєгжлийн сангаас санхїїжих $5 557 418 900,00 $4 615 829 274,29
118       Нийгмийн даатгалын сангийн тєсвєєс санхїїжих $0,00 $1 078 628,00
119                Нийгмийн даатгалын сангаас санхїїжих $0,00 $1 078 628,00
123          Тєсєвт байгууллагын їйл ажиллагаанаас $2 428 632 600,00 $1 017 301 920,70
124                Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих $173 932 000,00 $165 398 624,43
125                Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих $73 630 000,00 $683 186 300,27
126                Урьд оны їлдэгдлээс санхїїжих $2 181 070 600,00 $168 716 996,00
128       Тусламжийн эх їїсвэрээс санхїїжих $10 000 000,00 $10 000 000,00
129                Тусламжийн эх їїсвэрээс санхїїжих $10 000 000,00 $10 000 000,00
130                Мєнгє, тїїнтэй адилтгах хєрєнгийн эхний їлдэгдэл $0,00 $1 099 444 802,94
131                Мєнгє, тїїнтэй адилтгах хєрєнгийн эцсийн їлдэгдэл $0,00 $281 081 674,92
132                Тєсвийн бусад мэдээллийн ангилал $0,00 $0,00
133    БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО $47,00 $47,00
134    АЖИЛЛАГСАД БЇГД $629,00 $635,00
135                Удирдах ажилтан $169,00 $169,00
136                Гїйцэтгэх ажилтан $329,00 $330,00
137                Їйлчлэх ажилтан $90,00 $95,00
138                Гэрээт ажилтан $41,00 $41,00
 
 
2015 оны Аймгийн нэгдсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт, зөвлөмж
    


facebook page
twitter