2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Төсвийн гүйцэтгэл

2017 оны Аж ахуйн нэгжийн тайлан тушаалт

Өвөрхангай аймгийн төсвийн гүйцэтгэл

2017.1 сар

2017.2 сар

2017.3 сар

2017.4 сар

2017.5 сар

2017.6 сар

2017.7 сар

2017.8 сар

2017.9 сар

2017.10 сар

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын шилэн дансанд шууд нэвтрэх бол энд дарна уу.

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын шилэн дансны мэдээлэл

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2015 оны 1 сар 

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2015 оны 2 сар 

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2015 оны 4 сар 

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2015 оны 5 сар 

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2015 оны 7 сар 

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2015 оны 8 сар 

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2015 оны 9 сар 

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2015 оны 10 сар 

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2015 оны 11 сар 

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2015 оны 12 сар 

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2014 оны 1 сар 

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2014 оны 2 сар 

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2014 оны 3 сар

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2014 оны 4 сар

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2014 оны 5 сар

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2014 оны 6 сар

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2014 оны 7 сар

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2014 оны 8 сар

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2014 оны 9 сар

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2014 оны 10 сар 

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2014 оны 11 сар 

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ,  2014 оны 12 сар 

Дэлгэрэнгүйг татаж харна уу.


 
              Орон нутгийн төсвийн 2014 оны 
        төсвийн  хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл. / 11 сарын 30 ны байдлаар/
 
Аймгийн  2014 оны   аймгийн төсвийн  нийт орлого, зарлагыг 19684,5  мянган  төгрөгөөр тус тус баталсан байна. Нийт орлогын   5934,6 мянган төгрөг нь орон нутгийн орлого, 13749,9 мянган  төгрөг нь  улсаас авах санхүүгийн дэмжлэг  байна.  Нийт төсвийн зарлагын  8727,7 мянган төгрөг нь  сумдад олгох санхүүгийн дэмжлэг, 10956,8 мянган төгрөг нь төсөвт байгууллагуудад олгох санхүүжилт  байна.
МУ-ын ЗГ-ын “ 2014 оны төсөвт  өөрчлөлт оруулах тухай хууль” ийг үндэслэн аймгийн ИТХТ –ийн 2014 оны 8/02 тогтоолоор орон нутгийн  төсөвт тодотгол хийж  улсаас авах санхүүгийн дэмжлэг болон  нийт төсвийн зарлагыг 38216,8 мянган  төгрөгөөр тус тус хорогдуулсан байна.
 Орон нутгийн орлого 2014 оны эхний 11 сарын байдлаар   нийт 5227,9 мянган төгрөгийн төлөвлөгөөнөөс 5878,5 мянган төгрөгөөр буюу 112,0 хувиар биелэжээ.  Жилийн эцсийн хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл нь нийт 5934,6 мянга төгрөгөөс  6643,5 мянган төгрөг байхаар тооцож нийт орон нутгийн орлого 708,9 мянган төгрөгөөр  буюу 111,9 хувиар давж биелэхээр тооцсон.  Үүнд :
 Хүн амын орлогын албан татварын орлого 461,5 мянган төгрөгөөр буюу 109,6 хувиар, АТӨЯХ ийн албан татвар 32,3  мянган төгрөгөөр буюу 107,5 хувиар,  ус рашаан ашигласны  төлбөр 199,8   төгрөгөөр буюу 334,5 хувиар,  хүү торгуулийн орлого 15,3 мянган төгрөгөөр буюу 105,0 хувиар тус тус биелэж нийт дүнгээрээ 708,9 мянган төгрөг буюу  111,9 хувиар  төлөвлөгөөнөөс давж биелэхээр байна.
2014 онд орон нутгийн төсвийн орлогын  урьд оны үлдэгдэл 991,4 сая төгрөг, газрын албаны дуудлага худалдааны орлого 85,0 сая төгрөг, зарим зардлын хэмнэлт 628,4 сая төгрөг, нийт 1704,8 сая төгрөгийг хөрөнгө оруулалт болон зарим үйл ажиллагаа, арга хэмжээний зардалд зарцуулсан .
2014 оны эхний 11 сарын байдлаар улсаас санхүүгийн дэмжлэгт  12,177,5 мянган төгрөг авахаас 11,723,4 мянган төгрөг авч  453,0 мянган төгрөг дутуу авсан ба  өнөөдрийн байдлаар   сумдын олгох  санхүүгийн дэмжлэг болон орон нутгийн байгууллагуудад  нийт 691,7 мянган төгрөгийн санхүүжилт олгож чадаагүй байна Мөн 11 сарын 30 ны  байдлаар нийт  орон нутгийн төсөвт байгууллагуудад  378,0  сая төгрөгийн өр үүссэн. 
Цаашид  улсаас 1988,3 мянган төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг  авахаар байгаа  бөгөөд үүнийг авч  чадаагүй тохиолдолд  мөн хэмжээгээр төсвийн зарлагыг санхүүжүүлж чадахгүй болно.
   Төсвийн зарцуулалтыг хэмнэх, үр дүнг бодитоор бий болгох  чиглэлээр   аймгийн засаг даргын 2014 оны 02 дугаар албан даалгаврыг шинэчлэн батлуулж, ЗГ-ын 147 тогтоолын хэрэгжилийг ханган төсвийн урсгал зардлыг 20 хүртэл хувиар бууруулах, зарим тэвчиж болох зардлыг хэмнэх  талаар  ажлын төлөвлөгөө гарган сум байгууллага бүрээр гүйцэтгэлийг гаргуулан авч ажиллаж байна.
Сум болон аймгийн төвийн нийт 20 төрийн сан хэвийн  үйл ажиллагаа явуулж аймгийн хэмжээний бүх төсөвт байгууллагын  төсвийн нийт орлого, зарлагын гүйлгээг бүрэн хянаж байна.
Төрийн  сангийн буюу ЗГУМС –ээр төсвийн гүйцэтгэлд өдөр тутам хяналт тавьж  төрийн сангийн дотоод  сүлжээгээр аймгийн хэмжээний  нийт  төсөвт байгууллагын 765 дансны гүйлгээг хянаж баталгаажуулах байгууллага бүрийн батлагдсан төсөв, олгосон санхүүжилт, зарцуулалтыг тухай бүр нэг бүрчлэн ахнан шатны баримтаар тулган  шалгаж, хяналтын хуудасаар баталгаажуулан  гүйлгээ хийн зарцуулж байна.  Үүний үр дүнд төсвийг төлөвлөөгөөнөөс хэтрүүлэх,  зардлын зүйл хооронд гүйлгэх  зарцуулах, батлагдснаас өөр ангилал, зориулалтаар зарцуулах  байдал арилж төсвийн зарцуулалт зориулалтын дагуу үр ашигтай болсон. 
                                   
                    Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
 facebook page
twitter