2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Төсвийн төлөвлөлт

АЙМГИЙН 2018 ОНЫ ТӨСӨВ

Төсвийн хавсралтыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Өвөрхангай аймгийн Төсвийн тодотгол 02

 

Өвөрхангай аймгийн Төсвийн тодотгол 01

 

Аймгийн 2017 оны төсөв батлах тухай

 

Аймгийн төсвийн тодотгол /2016/

                                     Аймгийн 2016 оны төсөв батлах тухай

 

ТӨСВИЙН ЭРХ ЗАХИРАГЧ НАРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

ХӨТӨЛБӨР, ХҮРЭХ ҮР ДҮН

Д/Д

Төсвийн эрх захирагч нар, тэдгээрийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр

Хүрэх үр дүн

Зарцуулах төсөв

/мян.төгрөг/

Чанар

Тоо

1.

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал

 

 

 

1.1

 

Хөтөлбөр-1

Нутгийн удирдлагыг бэхжүүлэх

1. Санал, дүгнэлт боловсруулах, хянан шалгах чиг үүрэг бүхий 6 хороо, 3 дэд хорооны үйл ажиллагааг чанаржуулна. Иргэний саналд тулгуурлаж, тэдний эрх ашгийг хамгаалах.

 

Төлөөлөх болон хяналтын чиг үүрэг бүхий 6 хороо, 3 дэд хорооны ажил  тогтмолжсон байна.

 

 

 

 

 

 

41.000,0

Төлөөлөгчдийн үйл ажиллагааны баталгааг хангах, тэдэнд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх замаар Төлөөллийн болон хяналтын чиг үүргээхэрэгжүүлэх боломжийг  нэмэгдүүлнэ.

 

Төлөөлөгчийн хяналт, шалгалтын ажлууд хийгдсэн байна.

Аймаг, сумдын Хурлын байгууллагын шийдвэр нь Захиргааны үйл ажиллагааны Ерөнхий хуульд нийцсэн байх бөгөөд гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг тооцох аргачлалыг сайжруулж, иргэд, байгууллага энэ талаар мэдээлэл авах боломжийг бүрэн хангана.

 

 

 

Аймгийн ИТХ-ын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт сайжирсан байна

 

 

 

200,509.7

1.2

 

 

 

 

Хөтөлбөр-2

Аймгийн нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх

 

Батлагдсан төсвийг ил тод, олон нийтэд хүртээмжтэй байдлаар мэдээлж, Орон нутгийн өмчийн харилцааг боловсронгуй болгоход чиглэсэн эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах. Орон нутгийн өмчит аж ахуй нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаа, тайланг хэлэлцэж үнэлэлт дүгнэлт өгч, цаашдын чиглэлийг нь тогтоон ажиллана. 

 

Төсвийн тогтовортой байдал, иж бүрэн үнэн  зөв байдлыг  хангасан. санхүү, төсвийн зохистой удирлага хэрэгжсэн, ил тод, хариуцлагатай болсон  байна. Орон нутгийн өмчийн бүртгэл хадгалалт хамгаалалт сайжирана.

 

 

 

54.000,0

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг аймгийн хөгжлийн төлөвлөгөөтэй уялдуулж, иргэдийн санал оролцоон дээр тулгуурлан эрэмбэлэн хуваарилсан байдал, хэрэгжилт үр дүнд хяналт тавьж ажиллана.

ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэж буй ажлууд дээр хяналт тавьж ажиллах, чанар үр дүн сайжирсан байна. Иргэний хяналтын багийн ажил тогтмолжсан байна.

 

Иргэдийн санал хүсэлтийг нээлттэй, чөлөөтэй хүлээн авч, тухайн асуудлуудаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлж,  Иргэдийн хяналт оролцооны түвшин дээшилнэ.  Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн гаралт буурч, Иргэний зөвлөл, олон нийтийн цагдаагийн ажилтануудын ажил жигдэрсэн байна.  МУЗН-ийн салбар хороодын ажлыг хуулийн хүрээнд харицагч байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан байна.

 

Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн гаралт,  тоо хэмжээ  стастистик үзүүлэлтээр  урд оноос буурсан байна. Иргэдийн ажиллах, амьдрах таатай орчинг бүрдсэн.  

Хуулийн дагуу улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдсэдийн нөхөн олгвор олгогдсон байна.  

 

 

 

 

 

 

 71,082.4

 

Дүн

   

366.592,1

2

Аймгийн Засаг дарга

2.1

Хөтөлбөр 1

Аймгийн эдийн засаг,нийгмийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ,  Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах

 

Эдийн засаг, нийгмийн  хөгжлийн бодлого, зохицуулалт , Орон нутгийн төрийн захиргааны удирдлагын чадавхийг дээшлүүлэх

 

Чиг үүргийг тогтоосон хугацаанд чанартай гүйцэтгэж, гүйцэтгэлийн үр дүнг дээшлүүлэх 14

 

 

421630

2.2

Хөтөлбөр 2   Захиргааны үйлчилгээ , Бодлого шийдвэр хэрэгжилтийн ХШҮ-г зохион байгуулах

Аймгийн хэмжээнд хэрэгжих  төр засгийн бодлого шийдвэр, нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийн явц, байдалд  ХШҮхийх

Хууль эрх зүйн хүрээнд төрийн удирдлагын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, түүнд хяналт- шинжилгээ үнэлгээ хийж тайлагнах    6           

 

 

316222,5

2.3

Хөтөлбөр  3   Захиргааны  удирдлага зохицуулалт   Байгууллагын соёл, гүйцэтгэлийн үр дүнд чиглэсэн бодлого, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцох,

 

 

Байгууллагын соёл, гүйцэтгэлийн үр дүнд чиглэсэн бодлого, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцох,

 

Тухайн жилийн зорилго зорилтыг хангахын тулд  төлөвлөсөн ажил, арга хэмжээг тогтоосон хугацаанд чанартай гүйцэтгэх   10

 

 

210815

2.4

Хөтөлбөр 4

Төрийн захиргааны бүх шатны байгууллагуудын удирдлага, албан хаагчдыг арга зүй, сургалт мэдээллэр хангах

 

1. Удирдлага, албан хаагчдын мэдлэг, ур чадвар, гүйцэтгэлийн үр дүн сайжирсан байх                                                                           2. Сургалтын мэдээллийн үр дүнг тооцсон байх

 

Төсвийн төслийн үндэслэл, төсвийн хөрөнгийн үр ашиг, үр нөлөөг сайжруулах  сургалтанд 20 хүн хамрагдсан байна.

 

 

 

 

105407,4

 

   ДҮН

   

1054074,9

3

Өмчийн хэлтэс

3.1

 

Хөтөлбөр-1

Орон нутгийн өмчийн бүртгэл, ашиглалт, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх.

Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн бүртгэлийг нэгдсэн програмд  оруулж, бүртгэлээр тавих хяналт сайжирч, шийнээр бий болсон эд хөрөнгийг тухай бүр өмчийн бүртгэлд бүртгэн авч, эзэмшигч байгууллагын санхүүгийн тайлан тэнцэлд тусгадаг болно. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын үр ашиг дээшилж төсөв хэмнэнэ.

 

Чиг үүргийг тогтоосон хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэж, гүйцэтгэлийн үр дүнг дээшлүүлэх.

 

 

 

35149,9

 

3.2

 

 

 

Хөтөлбөр-2

Өмчлөгчийн эрхийг хэрэгжүүлж, өмч эдэмшигчдийн хариуцлагыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 

Орон нутгийн өмчит хөдлөх ба үл хөдлөх эд хөрөнгийн Худалдан авалт хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулагдаж, чанартай хөрөнгө бэлтгэгдэнэ. Орон нутгийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллагад хяналт тавьснаар өмч эзэмшигчдийн хариуцлага дээшилж, эд хөрөнгийн чанар сайжирч,  өмчийн ашиглалт, хадаглалт, хамгаалалт сайжирна. Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгөнд хяналт тавьснаар эд хөрөнгийн чанар сайжирсан байна.

 

 

Төсвийн тогтовортой байдал, иж бүрэн үнэн  зөв байдлыг  хангасан. санхүү, төсвийн зохистой удирлага хэрэгжсэн, ил тод, хариуцлагатай болсон  байна. Орон нутгийн өмчийн бүртгэл хадгалалт хамгаалалт сайжирана.

 

 

 

 

 

14645,8

3.3

 

 

Хөтөлбөр-3

Төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллагын эд хөрөнгийн хувьчлалын менежментийн асуудлыг шийдвэрлэж, орон нутагт өмчийн төлөөлөл хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллагуудын эд хөрөнгийг хувьчлан менежментийн гэрээг дүгнэсэн байх. Гэрээг дүгнэснээр менежмент боловсронгуй болно. Орон нутгийн өмчит аж ахуй нэгжүүдийн ажлын үр дүнд нөлөөлөх төрийн төлөөлөлийн үзүүлэх зөвлөмж, дэмжлэг хууль журмын дагуу явагдаж үр дүнгээ өгнө. Мөн орон нутгийн өмчит аж ахуй нэгж байгууллагуудын удирдлага, нягтлан бодогчдыг өмчийн талаарх арга зүйн, сургалт мэдээллээр хангах, ур чадвар, хариуцлага дээшилж гүйцэтгэлийн үр дүн сайжирна.  

 

Тухайн жилийн зорилт зорилтыг хангахын тулд төлөвлөсөн ажил арга хэмжээг тогтоосон хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх. Мөн хууль эрх зүйн хүрээнд хуулийн хэрэгжилт сайжирах, холбогдох бусад заавар журам хэрэгжсэн байна.

 

 

 

 

 

 

 8787,5

 

Дүн

   

58583,2

4

Нийтлэг үйлчилгээний газар

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөтөлбөр 1

 

Гэр бүлд чиглэсэн үйл ажиллагааг хүртээмжтэй болгох сургалт сурталчилгааг явуулан орчин нөхцлийг сайжруулах

1.Хуримын ёслолын үйл ажиллагаа хүртээмжтэй болгож өөрийн аймгийн сумдууд болон ойролцоох аймгийн иргэдэд үйлчилдэг болно. Мөн байгалийн , гадаа талбайн хуримыг зохион байгуулах

 

Үйлчлүүлэгчдийн тоог өмнөх жилүүдээс өсгөн үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлнэ.Иргэдийн хандлага 40-50% өөрчлөгдсөн байна

 

 

42,214.0

2.Орчны тохижилтыг сайжруулахБайгууллагын өнгө үзэмжийг сайжруулан ая тухтай орчин бүрдүүлэн, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөрсгөх

Гэрлэх ёслолын ордоны гадна болон дотоод тохижилтыг бүрэн хийж тохилог ая тухтай байдлыг хангасан байна.

52,768.0

3.Залуу гэр бүл төлөвлөлтийн хандлага нийт залуучуудын дунд өөрчлөлт гарсан байх, залуу гэр бүлийн клубын үйл ажиллагаа тогтомолжсон байна. Мөн гэр бүлийн тангараг өргөх ёслол болон батламж гардуулах ёслолын үйл ажиллагааг бүх сумыг хамруулан явуулах

 Гэр бүлийн сургалтанд хамрагдагсдын тоо өмнөх жилүүдээс 1 дахин өссөн байна

Сургалтын давтамж олширч тогтмолжсон байх

Агуулга хэлбэрийн хувьд өссөн байна

21,107.0

 

 

 

4.2

 

 

 

 

Хөтөлбөр 2                                                              Байгууллагын удирдлагын менежмент зохион байгуулалтыг сайжруулахчадварлаг боловсон хүчин"-тэйгээр иргэдэд үйлчлэх, бүтээгдэхүүний төрөл, чанарыг нэмэгдүүлэх

1.Байгууллагын удирдах ажилтаны чадвар сайжирч ажил үүргийн хуваарь тодорхой болно.  Дотоод хяналт шинжилгээ үнэлгээ бодитой болж тогтмолжсон байна.

Ажиллагсдын ур чадвар сайжирсан, ажилчдыг  хөгжүүлэх үйл ажиллагааны тоо нэмэгдсэн байна Ажилтнуудын ажил үүргийн хуваарь нариисч үүрэг хариуцлага тодорхой болсноор ажил үүргийн давхардал арилж дотоод хяналтын үйл ажиллагаа сайжирна. Ажлын бүтээмж өснө.

25,328.0

2.Хүний нөөцийн асуудлыг оновчтой шиидвэрлэхажилчдын аюулгүй орчинд ажиллах нөхцлийг бүрэн хангах

Техник тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ хангамжийг сайжруулна үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжид 100% нийцүүлэх

12,664.0

3.Сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах.

Гэр бүлийн чиглэлээр сургалтанд хамрагдсдын тоо идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх, сургалтын агуулга хэлбэр нь залуусын хэрэгцээ сонирхолд нийцсэн байнаГэр бүл төлөвлөлтийн хандлага нийт залуусын 50-70% өөрчлөлт гаргах, сургалтын давтамж олширч тогтмолжсон байна

21,107.0

4.3

Хөтөлбөр 3 

                                                         "Хууль тогтоомж"-ийн биелэлт

1. Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах уялдааг сайжруулж маркетингийн шинэ санааг хэрэгжүүлэн ажиллаж үр дүнд хүрсэн байх

Өөрийн орлогыг нэмэгдүүлэх бүхий л салбарт хамтранажиллах сүлжээг бий болгосон байх

Үндсэн үйл ажиллагаанаас бусад нөхцлөөр орлогын эх үүсвэрийг бий болгон иргэдэд таниулах өөрийн орлогыг 1 дахин нэмэгдүүлэх

21,107.0

2.Хууль тогтоомжийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх

Хууль тогтоомжийг дээдлэх сахина. Байгууллагын бүхий л үйл ажиллагаа бүхэлдээ хуулийн хүрээнд явагдаж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чанар хүртээмж сайжирна.

14,775.0

 

Дүн

   

211,070.0

5

БОГазар

5.1

Хөтөлбөр 1

Ойн нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээхменежментийг сайжруулах ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, Ойн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах үйл ажиллагаа

 

Ойн нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээхменежментийг сайжруулахажилд чанарын ахиц гарч байгаль орчин-тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн бодлого хэрэгжүүлж, ойн түймэр, хөнөөлт шавж өвчнөөс сэргийлэх, тэмцэх, хүний буруутай үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллийг бууруулах,ой хамгаалахад нутгийн иргэдийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэхнөхцөл бүрдэнэ.

-Нөхөрлөл, аж ахуйн нэгжид эзэмшүүлж хамгаалсан ойн сангийн хэмжээг аймгийн нийт ойн сангийн  45 %-д хүргэх

-Орон нутгийн төсөв, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар 100 га-с доошгүй талбайд ойжуулалтын ажил гүйцэтгэх

-Хууль бусаар мод бэлтгэх болон ойн чиглэлээр гарч байгаа зөрчлийг өмнөх жилээс 15 % бууруулах.  хүн өдөр-254

107091.2

5.2

Хөтөлбөр 2

Байгаль хамгаалагчдын үйл ажиллагаа

Аймгийн нутаг дэвсгэрт байгаль хамгаалах талаар төрийн бодлого шийдвэр, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт дээшилж эцсийн үр дүнг өнгөрсөн жилээс сайжруулна.

 Байгаль хамгаалагчийн ажиллах нормативын дагуу аймгийн хэмжээнд нийт 19 байгаль хамгаалагч ажиллана.   хүн өдөр -4826 

26772.81

5.3

Хөтөлбөр 3

Ан амьтныг хамгаалахтай холбогдсон хууль тогтоомж, бусад шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах, тайлагнах.

Аймгийн ан агнуурын менежментийнтөлөвлөгөөний хэрэгжилтийгханган ажиллана.

Хууль бус агналт, түүнд тавих хяналт шалгалтыг өндөржүүлж, хууль тогтоомж, дүрэм, журмынхэрэгжилтийг орон нутагтаа хангуулах ажлыг БОХУБайцаагч, байгаль хамгаалагч нартай хамтран хэрэгжүүлсэн байна.

19 сум,

агнуурын 3 бүс нутаг

хүн өдөр-380

26772.81

5.4

Хөтөлбөр 4

Усны нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх.

Булаг шандны эхийг хамгаалснаар бэлчээрийн усан хангамж нэмэгдэж, усны ундаргыг орчны бохирдлоос хамгаална.

12булаг.хүн өдөр-380

40159.22

Хөтөлбөр 5

Иргэдийн экологийн боловсрол, байгаль хамгаалах болон хууль эрх зүйн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэхчиглэлээр сургалт сурталчилгааны ажилзохион байгуулж байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын ач холбогдлыг олон нийтэд сурталчилах.

 

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр мэдээлэл сурталчилгааг тогтмолжуулснаар иргэд өөрийн аймгийн байгаль орчны талаар тодорхой мэдлэг, мэдээлэлтэй болсон байна.

 

 

Байгальорчны тэмдэглэлт 13 өдөр, 12 сар, 4 улирал тус бүрээр хүн өдөр-500

26772.81

5.5

Хөтөлбөр 6

Нутаг дэвсгэртээ газар, газрын хэвлий түүний  баялгийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээлт хийлгэх,орчны бохирдлыг бууруулахталаартөрөөс гарсан бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх

 

Хүрээлэн буй орчны бохирдол, хог хаягдлыг бууруулж, ашиглалтын үед хөндөгдсөн талбайд хийгдэх нөхөн сэргээлтийн ажил стандартын дагуу хийгдсэн байна

--Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэх шаардлагатай газрууд болон, шинээр хэрэгжих төслүүдийг байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд хамруулж, ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гарган ажиллана.

-Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульболон бусадхолбогдоххууль, тогтоомж, журам, шийдвэрийнхэрэгжилтийг хангуулж, нөхөн сэргээлтийг стандартын дагуу 130-аас дээш га талбайд хийлгэн хүлээн авсан байна.

-Аймгийн хэмжээнд хогийн цэгийнталбайн хэмжээг 10-аасдоошгүй хувиар бууруулах арга хэмжээ авч, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

хүн өдөр -1086

26772.81

5.6

Хөтөлбөр 7

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн  салбарын бодлогын хэрэгжилт, хүний нөөц, дотоод ажил үйлчилгээ

бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилт, холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтанд,  хяналт шинжилгээ хийгдэж, төрийн албаны стандартыгхангуулж, хүний нөөцийн тайлан мэдээг хугацаанд нь гаргаж, газрын архив, албан хэргийг хууль журам, заавар стандартын дагуу хөтлөгдөж, дотоод хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн байна.

-

13386.41

 

ДҮН

   

267728.1

6

Сум дундын ойн онги

6.1

 

Ойн нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх үржүүлэх  бодлогыг  орон нутагт хэрэгжүүлэх, ойн санг гэрээгээр нөхөрлөл, аж ахуйн нэгжид эзэмшүүлэх, мэргэжил арга зүйгээр хангах

Ойн нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээхменежментийг сайжруулахажилд чанарын ахиц гарч байгаль орчин-тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн бодлого хэрэгжүүлж, ойн түймэр, хөнөөлт шавж өвчнөөс сэргийлэх, тэмцэх, хүний буруутай үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллийг бууруулах,ой хамгаалахад нутгийн иргэдийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэхнөхцөл бүрдэнэ.

-       Ойгоос мод бэлтгүүлэх ажлыг зохион байгуулах,  талбай тусгаарлах

-       Бэлтгэсэн мод модон материалд гарал үүслийн гэрчилгээ, эрхийн бичиг олгох

-       Ойн хөнөөлт шавжийн тойм судалгаа хийх

-       Мод үржүүлгийн  газарт тарьц суулгац ургуулах, ойжуулалтын ажил гүйцэтгүүлэх

-       Ойн мэдээллийн сан эрхлэх, сургалт сурталчилгаа явуулах

-       Ойн арчилгаа цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах

-       Ойн хөнөөлт шавж, ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх , тэмцэх ажлыг хэрэгжүүлэх

39785.6

 

ДҮН

   

39785.6

7

Ахмадын хороо

7.1

Хөтөлбөр 1 

 Ахмадуудын хэрэгцээ чадамжуудад суурилсан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ахмад настаныг нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцуулах тэдний  амьдралын туршлага, мэдлэг чадварыг залуу үеийхэнд өвөлүүлэх, сум бүрт ахмадуудад зориулсан чийрэгжүүлэлтийн болон чөлөөт цагийн танхим байгуулна.

  

 

Ахмадуудыг харъяалалтай болгох ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлж, нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай өрх  иргэнд дэмжлэг үзүүлсэн байна

 

 

 

 

Ахмадуудын мэдлэг чадварыг залуу үеийхэнд өвлүүлэх сум бүрт ахмадуудад зориулсан чийрэгжүүлэлтийн болон чөлөөт цагийн танхим байгуулна.

 

 

 

 

36525,5

 

Дүн

   

36525,5

8

Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв

8.1 Хөтөлбөр 1. Байгууллагын зорилт, чиг үүрэгтэй уялдсан хүний нөөцийн болон төсөв санхүүгийн, ил тод байдлын  бодлогыг оновчтой хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагаа Хүний нөөц, санхүүгийн удирдлагатай холбогдол бүхий  хууль тогтоомж, дүрэм журмыг \байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам\ хэрэгжүүлж ажиллах Хүний нөөцийн болон төсөв санхүүгийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд ямар нэгэн алдаа дутагдал, зөрчил гараагүй байна. 14268,1

8.2

Хөтөлбөр 2.

 Иргэдэд төрийн үйлчилгээг шуурхай, хүртээмжтэй, ялгамжгүй хүргэх зорилтыг хангахад чиглэгдсэн үйл ажиллагаа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                Татаж авахfacebook page
twitter