Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Төрийн албаны эрх зүй
Төрийн албаны хууль эрх зүй
Төрийн албаны тухай хууль
Хөдөлмөрийн тухай хууль
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайлбарлах тухай
Тарийн албаны тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг тайлбарлах тухай
Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалттай холбоотой зарим асуултууд
Тарийн албаны шалгалт
Сургалтын гарын авлага
Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын мэргэшлийн шалгалт
Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүй
Тарийн албаны шинэтгэлийн мөн чанар
Төрийн жинхэнэ албаны сонгон шалгаруулалт
Хөдөлмарийн эрх зүй
Төрийн албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, төрийн албан хаагчийг урамшуулах, хариуцлага хүлээлгэх
Төрийн албаны үйл ажиллагаа, үндсэн зарчим
Төрийн албан хаагчдын ажиллах журам
Ажлын байр /албан тушаал/-ны тодорхойлолт
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам
Төрийн албан хаагчийн анкет - А3 маягт
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам
Төрийн албан хаагчийн гомдол маргаан
Төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх тухай
Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын дүрэм
Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам
Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн тухай мэдээ
Төрийн албан хаагчийн ангилал, зэрэглэл, цалингийн шатлал, урамшуулал, тусламж дэмжлэг
Монгол Улсын цол хүртээх, одон медалиар шагнах журам
Төрийн захиргааны мэргэшсэн албан хаагч бэлтгэх, мэргэшлийг дээшлүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
Төрийн албан хаагчдад тусламж олгох нөхцөл, журам
Монгол улсын цол хүртээх, одон медалиар шагнуулахаар өргөн мэдүүлсэн хүний анкет
Төрийн албаны тэргүүний ажилтан цол, тэмдгээр шагнах журам
Төрийн албан хаагчдад нэмэгдэл олгох журам батлах тухай
Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай
Зарим албан тушаалын цалингийн жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай
Төрийн албаны нөөц бүрдүүлэлт
Төрийн жинхэнэ албанд анх орох мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн иргэний болон удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журмыг шинэчлэн батлах тухай
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам батлах тухай
Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам батлах тухай
Төсвийн байгууллагын ерөнхий менежерийн үүрэг гүйцэтгэх дарга /захирал, эрхлэгч/-ийг сонгон шалгаруулах тухай
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам


facebook page
twitter