Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Нэг цэгийн үйлчилгээ

Арвайхээр сумын Нэг цонхны үйлчилгээнээс иргэдэд үзүлэх үйлчилгээ

Д/д

Үйлчилгээний нэр төрөл

Шийдвэрлэх хугацаа

НЦҮйлчилгээгээр  үйлчлэх хэлбэр

Хариуцах албан хаагч

Нэг. Хөдөлмөр эрхлэлт, үйлдвэрлэл үйлчилгээний талаар иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ

1

Ажлын байрны захиалгын дагуу ажилд зуучлах

Тухай бүр

Шууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан Д.Тогтох

2

Мэргэжилгүй иргэдийг  сургалтанд  хамруулах

Заасан хугацаанд нь

Аймгийн ХХҮХэлтэст зуучлан хамруулах

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан Д.Тогтох

3

Ажил олгогчийг дэмжих үйлчилгээний материал бүрдүүлэх

Тухай бүр

зуучлан

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан

Д.Тогтох

4

Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх

 

Тухай бүр

зуучлан

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан Д.Тогтох

5

Өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хөнгөлөлттэй зээл авахад зуучлах

Тухай бүр

зуучлан

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан Д.Тогтох

6

Шинээр ажлын байр бий болгох иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд жижиг зээл олгоход зуучлах

Тухай бүр

зуучлан

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан Д.Тогтох

7

Ажилгүй иргэнийг бүртгэх

Тухай бүр

Шууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан Д.Тогтох

8

Түр болон байнгын ажилд зуучлах

Тухай бүр

Шууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан Д.Тогтох

9

Нийтийг хамарсан ажлыг зохион байгуулах

 

Тухай бүр

Шууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан Д.Тогтох

10

Шинэ ажлын байранд орсон иргэнийг бүртгэх

Тухай бүр

Шууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан Д.Тогтох

11

Ажил мэргэжилгүй иргэний сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох

Тухай бүр

Шууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан Д.Тогтох

12

Ажилгүй иргэнд ажлын байрны талаар  мэдээлэл зөвлөгөө өгөх

Тухай бүр

Шууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан Д.Тогтох

13

Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжид төсөл бичих мэдээлэл зөвлөгөө өгөх

Тухай бүр

Шууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан Д.Тогтох

14

Иргэдээс ирсэн төслүүдийг нягтлан үзэж хүлээн авч ажлын хэсгээр хэлэлцэн дэмжих

Тухай бүр

Шууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан Д.Тогтох

Хоёр. Газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан газрын даамалын иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ

 

Шинээр газар өмчлөх өргөдлийг уламжлах

90 хоног

Аймгийн ГХБХБГазар

Газрын даамал

Б.Гал-Эрдэнэ

2

Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээнд өмчилсөн газраа гэр бүлийн нэг гишүүдээ шилжүүлэх хүсэлтийг уламжлах

90 хоног

Аймгийн ГХБХБГазар

Газрын даамал

Б.Гал-Эрдэнэ

3

Кадастрын зурагны лавлагаа

Тухай бүр

Шууд

Газрын даамал

Б.Гал-Эрдэнэ

4

Хянан баталгааны лавлагаа

Тухай бүр

Шууд

Газрын даамал

Б.Гал-Эрдэнэ

5

Шинээр газар өмчлөх өргөдлийг хүлээн авах

Тухай бүр

Шууд

Газрын даамал

Б.Гал-Эрдэнэ

6

Шаардлагатай тохиолдолд газар дээр нь очиж хэмжилт хийх

Тухай бүр

Шууд

Газрын даамал

Б.Гал-Эрдэнэ

7

Газартай холбоотой зөрчил маргааныг шийдвэрлэх

Тухай бүр

Багийн Засаг дарга

Газрын даамал

Б.Гал-Эрдэнэ

8

Газар өмчлөлийн эрхээ баталгаажуулахад шаардагдах эрхийн акт, кадастрын зураг, хянан баталгааны дүгнэтийг гарган өгөх

Тухай бүр

Шууд

Газрын даамал

Б.Гал-Эрдэнэ

Гурав. Газар эзэмшлийн асуудал хариуцсан газрын даамалын иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ

1

Шинээр газар эзэмшихийг хүссэн өргөдөл хүлээн авах

Тухай бүр

Шууд

Газрын даамал Э.Хорлоо

2

Шинээр олгох газрыг хэмжиж өгөх

Тухай бүр

Шууд

Газрын даамал Э.Хорлоо

3

Эзэмшил газраа бусдад шилжүүлэхийг Засаг даргын захирамжаар шийдвэрлэх

Тухай бүр

Шууд

Газрын даамал Э.Хорлоо

4

Шинээр газар олгосон иргэдийн газрыг Засаг даргын захирамжаар баталгаажуулах

Тухай бүр

Шууд

Газрын даамал Э.Хорлоо

5

Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл хэрэгжилтийг  ИТХуралд уламжлах

Жилд 2 удаа (хагас, бүтэн жилээр)

Шууд

Газрын даамал Э.Хорлоо

Дөрөв. Халамжийн нийгмийн ажилтаны иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ

1

Хүний хөгжил сангаас олгож байгаа хувь хишгийг олгох ажлыг зохион байгуулах (70000Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Халамжийн нийгмийн ажилтан М.Ганбаатар

2

Жирэмсэн хөхүүл эхэд олгох тэтгэмжийн хувийн хэрэг нээж олгох (20000Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Халамжийн нийгмийн ажилтан М.Ганбаатар

3

Алдарт эхийн нэг хоёр дугаар одонгийн үйлчилгээ үзүүлэх (жилд нэг удаа 50000Ґ, 100000Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Халамжийн нийгмийн ажилтан М.Ганбаатар

4

Ахмад дайчин болон алдар цолтой ахмадуудын тэтгэмжийн асуудлыг шийдвэрлэх (сар бүр 200000Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Халамжийн нийгмийн ажилтан М.Ганбаатар

5

Алдар цолтой ахмадуудад хөнгөлөлт олгох (Рашаан сувилал 100 хувь, УБ хотод ирэх, буцах зардал 28000Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Халамжийн нийгмийн ажилтан М.Ганбаатар

6

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд хамруулах

Тухай бүр

Шууд

Халамжийн нийгмийн ажилтан М.Ганбаатар

7

Ортопетийн хэрэгслийг өргөдлийн дагуу олгох

Тухай бүр

Шууд

Халамжийн нийгмийн ажилтан М.Ганбаатар

8

Монгол Улсын Гавъяат цолтой ахмад настанд сар бүр олгох тэтгэмж (150000Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Халамжийн нийгмийн ажилтан М.Ганбаатар

Тав. Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр иргэдэд  үзүүлэх үйлчилгээ

1

Шинээр төрсөн хүүхэд бүртгэх, гэрчилгээ олгох (ХААТР-11)

Тухай бүр

Шууд

Иргэний бүртгэлийн

Ч.Наранжаргал

2

Хугацаа хэтэрсэн төрөлтийн бүртгэл хийх

Тухай бүр

Улсын бүртгэлийн хэлтсээр дамжуулан

Иргэний бүртгэлийн

Ч.Наранжаргал

3

Гэрлэлт бүртгэх, гэрчилгээ олгох (ХААТР-15)

Тухай бүр

Шууд

Иргэний бүртгэлийн

Ч.Наранжаргал

4

Гэрлэлт цуцалсаныг бүртгэх (ХААТР-16) (шүүхийн болон захиргааны журмаар)

Тухай бүр

Шууд

Иргэний бүртгэлийн

Ч.Наранжаргал

5

Гэрлэлт сэргээснийг бүртгэл (ХААТР-15)

Тухай бүр

Шууд

Иргэний бүртгэлийн

Ч.Наранжаргал

6

Үрчлэлтийн бүртгэл хийх, гэрчилгээг олгох (ХААТР-12)

7 хоногт багтаан

Засаг даргын захирамжаар шууд

Иргэний бүртгэлийн

Ч.Наранжаргал

7

Эцэг, эх тогтоосон тухай бүртгэл хийх (ХААТР-14)

Тухай бүр

Шууд

Иргэний бүртгэлийн

Ч.Наранжаргал

8

Овог нэр, эцэг эхийн нэр, нэр өөрчилсөний бүртгэл хийх (ХААТР-13)

7 хоногт багтаан

Засаг даргын захирамжаар шууд

Иргэний бүртгэлийн

Ч.Наранжаргал

9

Үнэт цаас, гэрчилгээ хаяж үрэгдүүлсэн иргэдэд дахин олгох

Тухай бүр

Улсын бүртгэлийн хэлтсээр дамжин

Иргэний бүртгэлийн

Ч.Наранжаргал

Зургаа. Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр иргэдэд  үзүүлэх үйлчилгээ

1

Иргэний үнэмлэх олгох үйлчилгээ (ХААТР-21)

Тухай бүр

Улсын бүртгэлийн хэлтэст хэвлүүлэх

Иргэний бүртгэлийн ажилтан Р.Ариунбаатар

2

Хаягийн шошго хийх үйлчилгээ (шошгийн наах, солих)

Тухай бүр

Шууд

Иргэний бүртгэлийн ажилтан Р.Ариунбаатар

3

Багаас багт шилжилт хөдөлгөөн хийх

Тухай бүр

Шууд

Иргэний бүртгэлийн ажилтан Р.Ариунбаатар

4

Өөрийн аймгийн сумд хооронд шилжих хөдөлгөөний бүртгэх (ХААТР-22)

Тухай бүр

Шууд

Иргэний бүртгэлийн ажилтан Р.Ариунбаатар

5

Өөр аймаг, хот хооронд шилжих хөдөлгөөнийг бүртгэх

Тухай бүр

Улсын бүртгэлийн хэлтэст уламжлах

Иргэний бүртгэлийн ажилтан Р.Ариунбаатар

6

Нас баралтын бүртгэл хийх, гэрчилгээг олгох (ХААТР-18)

Тухай бүр

Шууд

Иргэний бүртгэлийн ажилтан Р.Ариунбаатар

7

Регистрийн дугаар өөрчилж олгох бүртгэл

Тухай бүр

Мэдээлэл өгөх

Иргэний бүртгэлийн

Ч.Наранжаргал

Долоо. Нийгмийн даатгалын байцаагчийн иргэдэд үзүүлэх ажил үйлчилгээ

1

Нйигмйин даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тогтоолт, олголт  / 3 төрөл/

30 хоног

Дамжуулан

НДаатгалын байцаагч Гэрэлмаа

2

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмж бодолт, бодолт /4 төрөл/

30 хоног

Дамжуулан

НДаатгалын байцаагч Гэрэлмаа

3

Эрүүл мэндийн даатгалд хамруулж, дэвтэр олгох, хураамж төлүүлэх

Тухай бүр

Шууд

НДаатгалын байцаагч Гэрэлмаа

4

Нийгмйин даатгалын сайн дурын даатгалд хамруулж, гэрээ байгуулж, дэвтэр олгох

Тухай бүр

Дамжуулан

НДаатгалын байцаагч Гэрэлмаа

5

Аж ахуйн нэгж байгууллагууд даатгуулагчдыг нийгмйин даатгалд хамруулж, тайлан хүлээн авч дэвтэр олгох

Сар бүр

Дамжуулан

НДаатгалын байцаагч Гэрэлмаа

6

Нийгмийн даатгалын тухай багц хуулиудаар мэдээлэл зөвлөгөө өгч , гарын авлага материалаар хангах

Тухай бүр

Шууд

НДаатгалын байцаагч Гэрэлмаа

Найм. Сум хариуцсан нийгмийн ажилтаны иргэдэд үзүүлэх ажил үйлчилгээ

1

Ахмад настны халамжийн тэтгэвэр (41400Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан М.Мөнхсүрэн

2

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний халамжийн тэтгэвэр (41400Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан М.Мөнхсүрэн

3

Тэжээгчээ алдсан 18 нас хүртлэх хүүхдийн   халамжийн тэтгэвэр (41400Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан М.Мөнхсүрэн

4

0-16 насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон 45-аас дээш насны эмэгтэй (50-аас дээш насны эрэгтэй) (41400Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан М.Мөнхсүрэн

5

Байнгын асаргаанд байдаг ахмад настныг асарч байгаа иргэнд олгох нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж (24000Ґ)

15 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан М.Мөнхсүрэн

6

Байнгын асаргаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг (ХЧА-70 ба  түүнээс дээш хувь) асарч байгаа иргэнд олгох нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж (24000Ґ)

15 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан М.Мөнхсүрэн

7

Бүтэн өнчин хүүхдийг үрчлэн авсан болон асран хамгаалж харгалзан дэмжиж байгаа иргэнд олгох нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж (24000Ґ)

15 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан М.Мөнхсүрэн

8

Байнгын хүний асаргаанд байдаг өөртөө үйлчилэх чадваргүй иргэнд улиралд нэг удаа олгох нөхцөлт мөнгөн тусламж (30000Ґ)

15 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан М.Мөнхсүрэн

9

3 хүртлэх насны ихэр хүүхдэд жилд нэг удаа олгох нөхцөлт мөнгөн мөнгөн тусламж (120000Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан М.Мөнхсүрэн

10

3 ба түүнээс дээш тооны бага насны (14 хүртлэх насны) хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх (эцэг)-т олгох  жилд нэг удаагийн нөхцөлт мөнгөн тусламж (60000Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан М.Мөнхсүрэн

11

18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэнд болон гэнэтийн аюул, ослын улмаас гэр оронгүй болсон өрхөд гэр авхад нь дэмжлэг үзүүлж нэг удаа олгох нөхцөлт мөнгөн тусламж (500000Ґ)

15 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан М.Мөнхсүрэн

12

Хөл, гар шүд (үнэт металлаар хийхээс бусад)-ний  протезын хөнгөлөлтыг 5 жилд нэг удаа олгох

15 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан

М.Мөнхсүрэн

13

Дотоодын магадлан итгэмжлэгдсэн рашаан сувилалд амарсан ахмад настанд олгох рашаан сувилалын хөнгөлөлт (50 хувийн хөнгөлөлт)

30 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан

М.Мөнхсүрэн

14

Дотоодын рашаан сувилалд амарсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн (Хөдөлмөрийн чадвараа 70 ба түүнээс дээш хувь алдсан)-д жилд нэг удаа хөнгөлөлт олгох (50 хувийн хөнгөлөлт)

30 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан

М.Мөнхсүрэн

15

Ахмад настан, хөгжлиын бэрхшээлтэй иргэн (ХЧА нь 70 ба түүнээс дээш хувь) орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад нь жилд нэг удаа олгох мөнгөн тусламж (140000Ґ)

30 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан М.Мөнхсүрэн

 

Бүрэн хараагүй иргэнд телефон утасны хөнгөлөлт олгох  (10000Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан

М.Мөнхсүрэн

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон түүний асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн тусгай сургуульд ирж, очих унааны зардалд жилд нэг удаа хөнгөлөлт үзүүлэх (28000Ґ)

30 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан

М.Мөнхсүрэн

Ес.Татварын байцаагчийн иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ

1

Бүх төрлийн татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах

Тухай бүр

Шууд

Татварын байцаагч Өвгөнхүү

2

Татварын тухай хуулийн талаар иргэдийг авлага материалаар хангах

Тухай бүр

Шууд

Татварын байцаагч Өвгөнхүү

3

Зөвлөгөө өгөх

Тухайн үед

 

Шууд

Татварын байцаагч Өвгөнхүү

4

ААН-ийн оноосон нэр захиалах

2 хоног

Хэлтсээр шийдвэрлүүлж өгөх

Татварын байцаагч Өвгөнхүү

5

Бүртгэж, гэрчилгээ олгох

5 хоног

Шууд

Татварын байцаагч Өвгөнхүү

6

Иргэдэд мэдээлэл зөвлөгөө өгөх

Тухай бүр

Шууд

Татварын байцаагч Өвгөнхүү

             

 

АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРfacebook page
twitter