2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ

Арвайхээр сумын Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс иргэдэд үзүлэх үйлчилгээ

Д/д

Үйлчилгээний нэр төрөл

Шийдвэрлэх хугацаа

НЦҮйлчилгээгээр  үйлчлэх хэлбэр

Хариуцах албан хаагч

Нэг. Хөдөлмөр эрхлэлт, үйлдвэрлэл үйлчилгээний талаар иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ

1

Ажлын байрны захиалгын дагуу ажилд зуучлах

Тухай бүр

Шууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан

2

Мэргэжилгүй иргэдийг  сургалтанд  хамруулах

Заасан хугацаанд нь

Аймгийн ХХҮХэлтэст зуучлан хамруулах

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан

3

Ажил олгогчийг дэмжих үйлчилгээний материал бүрдүүлэх

Тухай бүр

зуучлан

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан

4

Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх

 

Тухай бүр

зуучлан

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан

5

Өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хөнгөлөлттэй зээл авахад зуучлах

Тухай бүр

зуучлан

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан

6

Шинээр ажлын байр бий болгох иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд жижиг зээл олгоход зуучлах

Тухай бүр

зуучлан

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан

7

Ажилгүй иргэнийг бүртгэх

Тухай бүр

Шууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан

8

Түр болон байнгын ажилд зуучлах

Тухай бүр

Шууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан

9

Нийтийг хамарсан ажлыг зохион байгуулах

Тухай бүр

Шууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан

10

Шинэ ажлын байранд орсон иргэнийг бүртгэх

Тухай бүр

Шууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан

11

Ажил мэргэжилгүй иргэний сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох

Тухай бүр

Шууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан

12

Ажилгүй иргэнд ажлын байрны талаар  мэдээлэл зөвлөгөө өгөх

Тухай бүр

Шууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан

13

Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжид төсөл бичих мэдээлэл зөвлөгөө өгөх

Тухай бүр

Шууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан

14

Иргэдээс ирсэн төслүүдийг нягтлан үзэж хүлээн авч ажлын хэсгээр хэлэлцэн дэмжих

Тухай бүр

Шууд

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ажилтан

Хоёр. Газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан газрын даамалын иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ

 

Шинээр газар өмчлөх өргөдлийг уламжлах

90 хоног

Аймгийн ГХБХБГазар

Газрын даамал

2

Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээнд өмчилсөн газраа гэр бүлийн нэг гишүүдээ шилжүүлэх хүсэлтийг уламжлах

90 хоног

Аймгийн ГХБХБГазар

Газрын даамал

3

Кадастрын зурагны лавлагаа

Тухай бүр

Шууд

Газрын даамал

4

Хянан баталгааны лавлагаа

Тухай бүр

Шууд

Газрын даамал

5

Шинээр газар өмчлөх өргөдлийг хүлээн авах

Тухай бүр

Шууд

Газрын даамал

6

Шаардлагатай тохиолдолд газар дээр нь очиж хэмжилт хийх

Тухай бүр

Шууд

Газрын даамал

7

Газартай холбоотой зөрчил маргааныг шийдвэрлэх

Тухай бүр

Багийн Засаг дарга

Газрын даамал

8

Газар өмчлөлийн эрхээ баталгаажуулахад шаардагдах эрхийн акт, кадастрын зураг, хянан баталгааны дүгнэтийг гарган өгөх

Тухай бүр

Шууд

Газрын даамал

Гурав. Газар эзэмшлийн асуудал хариуцсан газрын даамалын иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ

1

Шинээр газар эзэмшихийг хүссэн өргөдөл хүлээн авах

Тухай бүр

Шууд

Газрын даамал 

2

Шинээр олгох газрыг хэмжиж өгөх

Тухай бүр

Шууд

Газрын даамал 

3

Эзэмшил газраа бусдад шилжүүлэхийг Засаг даргын захирамжаар шийдвэрлэх

Тухай бүр

Шууд

Газрын даамал 

4

Шинээр газар олгосон иргэдийн газрыг Засаг даргын захирамжаар баталгаажуулах

Тухай бүр

Шууд

Газрын даамал 

5

Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл хэрэгжилтийг  ИТХуралд уламжлах

Жилд 2 удаа (хагас, бүтэн жилээр)

Шууд

Газрын даамал 

Дөрөв. Халамжийн нийгмийн ажилтаны иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ

1

Хүний хөгжил сангаас олгож байгаа хувь хишгийг олгох ажлыг зохион байгуулах (70000Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Халамжийн нийгмийн ажилтан 

2

Жирэмсэн хөхүүл эхэд олгох тэтгэмжийн хувийн хэрэг нээж олгох (20000Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Халамжийн нийгмийн ажилтан 

3

Алдарт эхийн нэг хоёр дугаар одонгийн үйлчилгээ үзүүлэх (жилд нэг удаа 50000Ґ, 100000Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Халамжийн нийгмийн ажилтан 

4

Ахмад дайчин болон алдар цолтой ахмадуудын тэтгэмжийн асуудлыг шийдвэрлэх (сар бүр 200000Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Халамжийн нийгмийн ажилтан 

5

Алдар цолтой ахмадуудад хөнгөлөлт олгох (Рашаан сувилал 100 хувь, УБ хотод ирэх, буцах зардал 28000Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Халамжийн нийгмийн ажилтан 

6

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд хамруулах

Тухай бүр

Шууд

Халамжийн нийгмийн ажилтан 

7

Ортопетийн хэрэгслийг өргөдлийн дагуу олгох

Тухай бүр

Шууд

Халамжийн нийгмийн ажилтан 

8

Монгол Улсын Гавъяат цолтой ахмад настанд сар бүр олгох тэтгэмж (150000Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Халамжийн нийгмийн ажилтан М

Тав. Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр иргэдэд  үзүүлэх үйлчилгээ

1

Шинээр төрсөн хүүхэд бүртгэх, гэрчилгээ олгох (ХААТР-11)

Тухай бүр

Шууд

Иргэний бүртгэлийн

2

Хугацаа хэтэрсэн төрөлтийн бүртгэл хийх

Тухай бүр

Улсын бүртгэлийн хэлтсээр дамжуулан

Иргэний бүртгэлийн

3

Гэрлэлт бүртгэх, гэрчилгээ олгох (ХААТР-15)

Тухай бүр

Шууд

Иргэний бүртгэлийн

4

Гэрлэлт цуцалсаныг бүртгэх (ХААТР-16) (шүүхийн болон захиргааны журмаар)

Тухай бүр

Шууд

Иргэний бүртгэлийн

5

Гэрлэлт сэргээснийг бүртгэл (ХААТР-15)

Тухай бүр

Шууд

Иргэний бүртгэлийн

6

Үрчлэлтийн бүртгэл хийх, гэрчилгээг олгох (ХААТР-12)

7 хоногт багтаан

Засаг даргын захирамжаар шууд

Иргэний бүртгэлийн

7

Эцэг, эх тогтоосон тухай бүртгэл хийх (ХААТР-14)

Тухай бүр

Шууд

Иргэний бүртгэлийн

8

Овог нэр, эцэг эхийн нэр, нэр өөрчилсөний бүртгэл хийх (ХААТР-13)

7 хоногт багтаан

Засаг даргын захирамжаар шууд

Иргэний бүртгэлийн

9

Үнэт цаас, гэрчилгээ хаяж үрэгдүүлсэн иргэдэд дахин олгох

Тухай бүр

Улсын бүртгэлийн хэлтсээр дамжин

Иргэний бүртгэлийн

Зургаа. Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр иргэдэд  үзүүлэх үйлчилгээ

1

Иргэний үнэмлэх олгох үйлчилгээ (ХААТР-21)

Тухай бүр

Улсын бүртгэлийн хэлтэст хэвлүүлэх

Иргэний бүртгэлийн ажилтан

2

Хаягийн шошго хийх үйлчилгээ (шошгийн наах, солих)

Тухай бүр

Шууд

Иргэний бүртгэлийн ажилтан 

3

Багаас багт шилжилт хөдөлгөөн хийх

Тухай бүр

Шууд

Иргэний бүртгэлийн ажилтан 

4

Өөрийн аймгийн сумд хооронд шилжих хөдөлгөөний бүртгэх (ХААТР-22)

Тухай бүр

Шууд

Иргэний бүртгэлийн ажилтан 

5

Өөр аймаг, хот хооронд шилжих хөдөлгөөнийг бүртгэх

Тухай бүр

Улсын бүртгэлийн хэлтэст уламжлах

Иргэний бүртгэлийн ажилтан 

6

Нас баралтын бүртгэл хийх, гэрчилгээг олгох (ХААТР-18)

Тухай бүр

Шууд

Иргэний бүртгэлийн ажилтан 

7

Регистрийн дугаар өөрчилж олгох бүртгэл

Тухай бүр

Мэдээлэл өгөх

Иргэний бүртгэлийн

Долоо. Нийгмийн даатгалын байцаагчийн иргэдэд үзүүлэх ажил үйлчилгээ

1

Нйигмйин даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тогтоолт, олголт  / 3 төрөл/

30 хоног

Дамжуулан

НДаатгалын байцаагч 

2

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмж бодолт, бодолт /4 төрөл/

30 хоног

Дамжуулан

НДаатгалын байцаагч 

3

Эрүүл мэндийн даатгалд хамруулж, дэвтэр олгох, хураамж төлүүлэх

Тухай бүр

Шууд

НДаатгалын байцаагч 

4

Нийгмйин даатгалын сайн дурын даатгалд хамруулж, гэрээ байгуулж, дэвтэр олгох

Тухай бүр

Дамжуулан

НДаатгалын байцаагч 

5

Аж ахуйн нэгж байгууллагууд даатгуулагчдыг нийгмйин даатгалд хамруулж, тайлан хүлээн авч дэвтэр олгох

Сар бүр

Дамжуулан

НДаатгалын байцаагч 

6

Нийгмийн даатгалын тухай багц хуулиудаар мэдээлэл зөвлөгөө өгч , гарын авлага материалаар хангах

Тухай бүр

Шууд

НДаатгалын байцаагч 

Найм. Сум хариуцсан нийгмийн ажилтаны иргэдэд үзүүлэх ажил үйлчилгээ

1

Ахмад настны халамжийн тэтгэвэр (41400Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан 

2

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний халамжийн тэтгэвэр (41400Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан 

3

Тэжээгчээ алдсан 18 нас хүртлэх хүүхдийн   халамжийн тэтгэвэр (41400Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан 

4

0-16 насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон 45-аас дээш насны эмэгтэй (50-аас дээш насны эрэгтэй) (41400Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан 

5

Байнгын асаргаанд байдаг ахмад настныг асарч байгаа иргэнд олгох нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж (24000Ґ)

15 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан 

6

Байнгын асаргаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг (ХЧА-70 ба  түүнээс дээш хувь) асарч байгаа иргэнд олгох нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж (24000Ґ)

15 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан 

7

Бүтэн өнчин хүүхдийг үрчлэн авсан болон асран хамгаалж харгалзан дэмжиж байгаа иргэнд олгох нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж (24000Ґ)

15 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан 

8

Байнгын хүний асаргаанд байдаг өөртөө үйлчилэх чадваргүй иргэнд улиралд нэг удаа олгох нөхцөлт мөнгөн тусламж (30000Ґ)

15 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан 

9

3 хүртлэх насны ихэр хүүхдэд жилд нэг удаа олгох нөхцөлт мөнгөн мөнгөн тусламж (120000Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан 

10

3 ба түүнээс дээш тооны бага насны (14 хүртлэх насны) хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх (эцэг)-т олгох  жилд нэг удаагийн нөхцөлт мөнгөн тусламж (60000Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан 

11

18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэнд болон гэнэтийн аюул, ослын улмаас гэр оронгүй болсон өрхөд гэр авхад нь дэмжлэг үзүүлж нэг удаа олгох нөхцөлт мөнгөн тусламж (500000Ґ)

15 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан 

12

Хөл, гар шүд (үнэт металлаар хийхээс бусад)-ний  протезын хөнгөлөлтыг 5 жилд нэг удаа олгох

15 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан

13

Дотоодын магадлан итгэмжлэгдсэн рашаан сувилалд амарсан ахмад настанд олгох рашаан сувилалын хөнгөлөлт (50 хувийн хөнгөлөлт)

30 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан

14

Дотоодын рашаан сувилалд амарсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн (Хөдөлмөрийн чадвараа 70 ба түүнээс дээш хувь алдсан)-д жилд нэг удаа хөнгөлөлт олгох (50 хувийн хөнгөлөлт)

30 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан

15

Ахмад настан, хөгжлиын бэрхшээлтэй иргэн (ХЧА нь 70 ба түүнээс дээш хувь) орон сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад нь жилд нэг удаа олгох мөнгөн тусламж (140000Ґ)

30 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан 

 

Бүрэн хараагүй иргэнд телефон утасны хөнгөлөлт олгох  (10000Ґ)

Тухай бүр

Шууд

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон түүний асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн тусгай сургуульд ирж, очих унааны зардалд жилд нэг удаа хөнгөлөлт үзүүлэх (28000Ґ)

30 хоног

Шууд сумын амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэх

Сум хариуцсан нийгмийн ажилтан

Ес.Татварын байцаагчийн иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ

1

Бүх төрлийн татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах

Тухай бүр

Шууд

Татварын байцаагч 

2

Татварын тухай хуулийн талаар иргэдийг авлага материалаар хангах

Тухай бүр

Шууд

Татварын байцаагч 

3

Зөвлөгөө өгөх

Тухайн үед

 

Шууд

Татварын байцаагч

4

ААН-ийн оноосон нэр захиалах

2 хоног

Хэлтсээр шийдвэрлүүлж өгөх

Татварын байцаагч 

5

Бүртгэж, гэрчилгээ олгох

5 хоног

Шууд

Татварын байцаагч 

6

Иргэдэд мэдээлэл зөвлөгөө өгөх

Тухай бүр

Шууд

Татварын байцаагчfacebook page
twitter