Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
“Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ”-нд 12000 гаруй иргэн хамрагдлаа

Аймгийн хэмжээндбүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг 4дүгээр сарын 29-нөөс 5дугаар сарын 7-ныхооронд зохион байгуулав. 

Нийтийг хамарсан их цэвэрлэгээний ажилд807 аж ахуйн нэгж байгууллага, 12882 иргэн оролцож нийт  14286.9 тн хог хаягдлыг цэвэрлэж нэгдсэн хогийн цэгт буулган ландфилын аргаар дарж зайлуулсан байна.

 
facebook page
twitter