Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 13 Хөрөнгө худалдах, данснаас хасах тухай 2009-01-15 Файл хавсаргаагүй байна
2 12 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2009-01-15 Файл хавсаргаагүй байна
3 10 Хөрөнгөнд үнэ тогтоож, бүртгэлд авах тухай 2009-01-14 Файл хавсаргаагүй байна
4 8 Улсын төсвийн хөрөнгөөр шинээр гаргасан, худгийн үлдэгдэл санхүүжилтийн тухай 2009-01-17 Файл хавсаргаагүй байна
5 7 Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчилэн батлах тухай 2009-01-14 Файл хавсаргаагүй байна
6 6 Шагнах тухай 2009-01-13 Файл хавсаргаагүй байна
7 5 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2009-01-07 Файл хавсаргаагүй байна
8 2 Сургалтын ажил эрхлэх, урьдчилсан зөвшөөрөл олгох, улсын бүртгэлд бүртгэх тухай 2009-01-06 Файл хавсаргаагүй байна
9 1 Хөрөнгөд үнэ тогтоож, худалдах тухай 2009-01-05