2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 12 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2009-01-15 Файл хавсаргаагүй байна
2 10 Хөрөнгөнд үнэ тогтоож, бүртгэлд авах тухай 2009-01-14 Файл хавсаргаагүй байна
3 8 Улсын төсвийн хөрөнгөөр шинээр гаргасан, худгийн үлдэгдэл санхүүжилтийн тухай 2009-01-17 Файл хавсаргаагүй байна
4 7 Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчилэн батлах тухай 2009-01-14 Файл хавсаргаагүй байна
5 6 Шагнах тухай 2009-01-13 Файл хавсаргаагүй байна
6 5 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2009-01-07 Файл хавсаргаагүй байна
7 2 Сургалтын ажил эрхлэх, урьдчилсан зөвшөөрөл олгох, улсын бүртгэлд бүртгэх тухай 2009-01-06 Файл хавсаргаагүй байна
8 1 Хөрөнгөд үнэ тогтоож, худалдах тухай 2009-01-05