Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 30 Шатар аймгийн дэд хөтөлбөр 2017-04-20
2 40 Соёлын үйлдвэрлэл аймгийн дэд хөтөлбөр 2017-04-28
3 39 Адил боломж хөтөлбөр батлах тухай 2017-04-28
4 491 Дуудлага худалдаанд үнэ тогтоох, балансад шилжүүлэх тухай 2016-11-02 Файл хавсаргаагүй байна
5 490 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-11-01 Файл хавсаргаагүй байна
6 488 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2016-11-01 Файл хавсаргаагүй байна
7 487 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-11-01 Файл хавсаргаагүй байна
8 486 Спортын ордон байгуулах тухай 2016-11-01 Файл хавсаргаагүй байна
9 485 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-10-28 Файл хавсаргаагүй байна
10 484 Гэрээ байгуулах тухай 2016-10-28 Файл хавсаргаагүй байна
11 483 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-10-28 Файл хавсаргаагүй байна
12 482 Хөрөнгө үнэ тогтоож худалдах тухай 2016-10-28 Файл хавсаргаагүй байна
13 481 Хөрөнгө үнэ тогтоож худалдах тухай 2016-10-28 Файл хавсаргаагүй байна
14 480 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-28 Файл хавсаргаагүй байна
15 479 Шагнах тухай 2016-10-28 Файл хавсаргаагүй байна
16 478 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэрийг өөрчлөх тухай 2016-10-28 Файл хавсаргаагүй байна
17 477 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-27 Файл хавсаргаагүй байна
18 476 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2016-10-27 Файл хавсаргаагүй байна
19 475 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага шинээр байгуулах тухай 2016-10-27 Файл хавсаргаагүй байна
20 474 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2016-10-25 Файл хавсаргаагүй байна