2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 613 Эрх олгох тухай 2017-12-18 Файл хавсаргаагүй байна
2 548 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-11-28 Файл хавсаргаагүй байна
3 501 Эрүүл мэндийн чиглэлээр комисс байгуулах тухай 2017-10-30 Файл хавсаргаагүй байна
4 499 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-10-19 Файл хавсаргаагүй байна
5 435 Эрх олгох тухай 2017-09-12 Файл хавсаргаагүй байна
6 264 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-05-26 Файл хавсаргаагүй байна
7 206 Эрдэмийн баяр арга хэмжээний тухай 2017-05-04 Файл хавсаргаагүй байна
8 157 Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны нэгдсэн төлөвлөгөө батлах тухай 2017-04-12 Файл хавсаргаагүй байна
9 139 Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай 2017-04-07 Файл хавсаргаагүй байна
10 45 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-02-14 Файл хавсаргаагүй байна
11 16 Эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай 2017-06-23 Файл хавсаргаагүй байна
12 264 Эрх шилжүүлэх тухай 2016-05-16 Файл хавсаргаагүй байна
13 211 Эрх шилжүүлэх тухай 2016-04-25 Файл хавсаргаагүй байна
14 131 Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, айл өрхөд зэрэг олгох тухай 2016-03-21 Файл хавсаргаагүй байна
15 89 Эрх шилжүүлэх тухай 2016-02-26 Файл хавсаргаагүй байна
16 70 Эрх шилжүүлэх тухай 2016-02-22 Файл хавсаргаагүй байна
17 59 Эмнэлгийн ор шилжүүлэх тухай 2016-02-05 Файл хавсаргаагүй байна
18 110 Эргэлтийн хөрөнгө актлах тухай 2015-12-30 Файл хавсаргаагүй байна
19 519 Эрх шилжүүлэх тухай 2015-12-10 Файл хавсаргаагүй байна
20 471 Эрх шилжүүлэх тухай 2015-11-11 Файл хавсаргаагүй байна