Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 17 Цалин тогтоох тухай 2016-09-20 Файл хавсаргаагүй байна
2 33 Цалингийн нэмэгдлийг тасалбар болгох тухай 2016-06-16 Файл хавсаргаагүй байна
3 32 Цэргийн штабын эхний хагас жилийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2016-06-14 Файл хавсаргаагүй байна
4 12 Цалингийн зэрэглэл өөрчлөх тухай 2016-03-16 Файл хавсаргаагүй байна
5 10 Цалингийн зэрэглэл өөрчлөх, нэмэгдэл шинэчлэн олгох тухай 2016-03-01 Файл хавсаргаагүй байна
6 3 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2016-01-22 Файл хавсаргаагүй байна
7 1 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай 2016-01-14 Файл хавсаргаагүй байна
8 298 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2016-06-09 Файл хавсаргаагүй байна
9 283 Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах тухай 2016-05-23 Файл хавсаргаагүй байна
10 16 Цол олгох тухай 2016-01-18 Файл хавсаргаагүй байна
11 92 Цэргийн штабын нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2015-12-01 Файл хавсаргаагүй байна
12 58 Цалингийн шатлал өөрчлөх тухай 2015-06-17 Файл хавсаргаагүй байна
13 57 Цалингийн шатлал өөрчлөх, ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 2015-06-16 Файл хавсаргаагүй байна
14 44 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2015-05-18 Файл хавсаргаагүй байна
15 37 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2015-05-11 Файл хавсаргаагүй байна
16 21 Цалингийн шатлал өөрчлөх тухай 2015-03-13 Файл хавсаргаагүй байна
17 1 Цалин, нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2015-01-20 Файл хавсаргаагүй байна
18 486 Цэргийн тоо бүртгэл явуулах тухай 2015-11-24 Файл хавсаргаагүй байна
19 252 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаалгах тухай 2015-06-17 Файл хавсаргаагүй байна
20 110 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2015-03-26 Файл хавсаргаагүй байна