Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 431 Цалин өөрчлөн тогтоох тухай 2017-09-11 Файл хавсаргаагүй байна
2 345 Цэргийн ёслолын жагсаалд оролцуулах тухай 2017-07-04 Файл хавсаргаагүй байна
3 295 Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаалгах тухай 2017-06-09 Файл хавсаргаагүй байна
4 105 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай 2017-03-21 Файл хавсаргаагүй байна
5 52 Цол олгох тухай 2017-02-15 Файл хавсаргаагүй байна
6 52 Цол олгох тухай 2017-02-15 Файл хавсаргаагүй байна
7 5 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2017-02-20 Файл хавсаргаагүй байна
8 1 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай 2017-01-06 Файл хавсаргаагүй байна
9 14 Цэргийн штабын нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2017-06-06 Файл хавсаргаагүй байна
10 17 Цалин тогтоох тухай 2016-09-20 Файл хавсаргаагүй байна
11 33 Цалингийн нэмэгдлийг тасалбар болгох тухай 2016-06-16 Файл хавсаргаагүй байна
12 32 Цэргийн штабын эхний хагас жилийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2016-06-14 Файл хавсаргаагүй байна
13 12 Цалингийн зэрэглэл өөрчлөх тухай 2016-03-16 Файл хавсаргаагүй байна
14 10 Цалингийн зэрэглэл өөрчлөх, нэмэгдэл шинэчлэн олгох тухай 2016-03-01 Файл хавсаргаагүй байна
15 3 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2016-01-22 Файл хавсаргаагүй байна
16 1 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай 2016-01-14 Файл хавсаргаагүй байна
17 298 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2016-06-09 Файл хавсаргаагүй байна
18 283 Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах тухай 2016-05-23 Файл хавсаргаагүй байна
19 16 Цол олгох тухай 2016-01-18 Файл хавсаргаагүй байна
20 92 Цэргийн штабын нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2015-12-01 Файл хавсаргаагүй байна