2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 2 Сургуулийн өмнөх болосвролын байгуулагуудыг түр хаах хугацааг сунгах тухай 2018-01-05 Файл хавсаргаагүй байна
2 547 Стратеги төлөвлөгөөг батлах тухай 2017-11-28 Файл хавсаргаагүй байна
3 529 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 2017-11-15 Файл хавсаргаагүй байна
4 43 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2017-10-31 Файл хавсаргаагүй байна
5 20 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2017-05-31 Файл хавсаргаагүй байна
6 7 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2017-02-01 Файл хавсаргаагүй байна
7 441 Сургалтанд оролцуулах тухай 2017-09-13 Файл хавсаргаагүй байна
8 408 Сургалтанд оролцуулах тухай 2017-09-04 Файл хавсаргаагүй байна
9 150 Сахилга хариуцлагыг сайжруулах талаар арга хэмжээ авах тухай 2017-04-11 Файл хавсаргаагүй байна
10 140 Сарын аян зохион байгуулах тухай 2017-04-07 Файл хавсаргаагүй байна
11 127 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2017-04-04 Файл хавсаргаагүй байна
12 113 Салбар комисс байгуулах тухай 2017-03-27 Файл хавсаргаагүй байна
13 111 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-03-24 Файл хавсаргаагүй байна
14 47 Сургалт явуулах тухай 2017-02-14 Файл хавсаргаагүй байна
15 3 Сургалтанд оролцуулах тухай 2017-02-23 Файл хавсаргаагүй байна
16 40 Соёлын үйлдвэрлэл аймгийн дэд хөтөлбөр 2017-04-28
17 486 Спортын ордон байгуулах тухай 2016-11-01 Файл хавсаргаагүй байна
18 475 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага шинээр байгуулах тухай 2016-10-27 Файл хавсаргаагүй байна
19 407 Салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, журам батлах тухай 2016-09-07 Файл хавсаргаагүй байна
20 3 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2016-02-03 Файл хавсаргаагүй байна