Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 484 Гэрээ байгуулах тухай 2016-10-28 Файл хавсаргаагүй байна
2 476 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2016-10-27 Файл хавсаргаагүй байна
3 468 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2016-10-21 Файл хавсаргаагүй байна
4 457 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2016-10-10 Файл хавсаргаагүй байна
5 449 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2016-10-07 Файл хавсаргаагүй байна
6 448 Газар ашиглалтын зориулалт өөрчлөх тухай 2016-10-07 Файл хавсаргаагүй байна
7 447 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусадад шилжүүлэх тухай 2016-10-07 Файл хавсаргаагүй байна
8 438 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2016-09-28 Файл хавсаргаагүй байна
9 437 Газар ашиглалтын зориулалтанд өөрчлөлт оруулах тухай 2016-09-28 Файл хавсаргаагүй байна
10 384 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх, газар ашиглах зориулалт өөрчлөх тухай 2016-08-31 Файл хавсаргаагүй байна
11 7 Гэрээт ажилтан ажиллуулах тухай 2016-07-01 Файл хавсаргаагүй байна
12 1 Гэрээгээр түр ажилуулах тухай 2016-01-29 Файл хавсаргаагүй байна
13 377 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2016-08-26 Файл хавсаргаагүй байна
14 375 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2016-08-26 Файл хавсаргаагүй байна
15 368 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2016-08-25 Файл хавсаргаагүй байна
16 367 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2016-08-25 Файл хавсаргаагүй байна
17 360 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2016-08-12 Файл хавсаргаагүй байна
18 357 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2016-08-08 Файл хавсаргаагүй байна
19 340 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай 2016-07-04 Файл хавсаргаагүй байна
20 338 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2016-07-04 Файл хавсаргаагүй байна