Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Аж ахуйн нэгж байгууллага нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу Хувьцаат компани, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, Төрийн өмчит хувьцаат компани, Нөхөрлөл, Хоршоо, Банк бус санхүүгийн байгууллага, Хадгаламж зээлийн хоршоо, Даатгал, Төрийн бус байгууллагууд 2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлангаа 2017 оны 7 дугаар сарын 20-ны дотор e-balance цахим програмд шивж баталгаажуулна уу.

Аж ахуйн нэгж байгууллага нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу Хувьцаат компани, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, Төрийн өмчит хувьцаат компани, Нөхөрлөл, Хоршоо, Банк бус санхүүгийн байгууллага, Хадгаламж зээлийн хоршоо, Даатгал, Төрийн бус байгууллагууд  2017 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлангаа 2017 оны 7 дугаар сарын 20-ны дотор  e-balance цахим  програмд  шивж баталгаажуулна уу.  facebook page
twitter